faculties_present_img

Факултет АвтоматикаКатедра Автоматизация на електрозадвижванията

Катедра Автоматизация на непрекъснатите производства

Катедра Електроизмервателна техника

Катедра Системи и управление

Катедра Теоретична електротехника

Електротехнически ФакултетКатедра Електрически апарати

Катедра Електрически машини

Катедра Електроенергетика

Катедра Електроснабдяване, електрообзавеждане и електротранспорт

Катедра Обща електротехника
  Няма въведени специалности

Енергомашиностроителен ФакултетКатедра Топлоенергетика и ядрена енергетика

Катедра Топлинна и хладилна техника

Катедра Хидроаеродинамика и хидравлични машини
  Няма въведени специалности

Катедра Текстилна техника

Машинно-технологичен ФакултетКатедра Материалознание и технология на материалите
  Няма въведени специалности

Катедра Технология на машиностроенето и металорежещи машини
  Няма въведени специалности

Катедра Теория на механизмите и машините

Катедра Секция Учебна Практика (УП)
  Няма въведени специалности

Машиностроителен факултетКатедра Автоматизация на дискретното производство

Катедра Инженерна логистика, подемно-транспортна и строителна техника

Катедра Прецизна техника и уредостроене

Катедра Основи и технически средства за конструиране

Катедра Машинни елементи и неметални конструкции

Катедра Инженерен дизайн

Факултет Електронна техника и технологииКатедра Електронна техника

Катедра Силова електроника
  Няма въведени специалности

Катедра Микроелектроника
  Няма въведени специалности

Катедра Химия
  Няма въведени специалности

Факултет по телекомуникацииКатедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Катедра Комуникационни мрежи
  Няма въведени специалности

Катедра Технологии и мениджмънт на комуникационни системи

Факултет Компютърни системи и технологииКатедра Компютърни системи

Катедра Програмиране и компютърни технологии

Катедра Информационни технологии в индустрията

Факултет по транспортаКатедра Двигатели, автомобилна техника и транспорт

Катедра Железопътна техника

Катедра Въздушен транспорт

Катедра Механика

Катедра Съпротивление на материалите

Стопански факултетКатедра Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт

Катедра Правни и хуманитарни науки
  Няма въведени специалности

Факултет приложна математика и информатикаКатедра Математически анализ и диференциални уравнения

Катедра Математическо моделиране и числени методи

Катедра Приложна физика
  Няма въведени специалности

Катедра Информатика

Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънтФакултет за френско обучение по електроинженерствоФакултет за английско инженерно обучениеИнженерно-педагогически факултет - СливенКатедра Механика, машиностроене и топлотехника

Катедра Педагогика и мениджмънт
  Няма въведени специалности

Катедра Електротехника, автоматика и информационни технологии
  Няма въведени специалности

Факултет по електроника и автоматика - ПловдивКатедра Компютърни системи и технологии

Катедра Електротехника
  Няма въведени специалности

Катедра Електроника
  Няма въведени специалности

Катедра Системи за управление
  Няма въведени специалности

Катедра Център "Физическо възпитание и спорт"
  Няма въведени специалности

Факултет по машиностроене и уредостроене - ПловдивКатедра Математика, физика, химия
  Няма въведени специалности

Катедра Машиностроителна техника и технологии
  Няма въведени специалности

Катедра Транспортна и авиационна техника и технологии
  Няма въведени специалности

Катедра Машиностроене и уредостроене

Катедра Индустриален мениджмънт
  Няма въведени специалности

Катедра Механика
  Няма въведени специалности

Технически колеж - Казанлък