faculties_present_img

Специалност "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката"

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И МЕТОДИТЕ НА КИБЕРНЕТИКАТА В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ НА НАУКАТА”

Целта на обучението на докторантите по докторска програма „ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И МЕТОДИТЕ НА КИБЕРНЕТИКАТА В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ НА НАУКАТА” в катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“ (АНП) и катедра „Системи и управление“ (СУ) е насочена към:

а) повишаване квалификацията на обучаваните докторанти;

б) формирането им като висококвалифицирани преподаватели за ТУ-София;

в) изграждането им като компетентни, знаещи и можещи учени, готови да посрещнат предизвикателствата на съвременната индустрия и технологии.

Постигането на поставената цел е свързано с изпълнението на следните задачи:

а) спазване на законовите изисквания при обучението на докторанти;

б) обучението и консултирането на докторантите да се извършва от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели;

в) непрекъснато усъвършенстване и осъвременяване на материалната база за следване на световните стандарти в научната област;

г) прилагане на съвременните достижения в областта на информационните и комуникационни технологии за развойна дейност, анализ и обработка на информация и данни;

д) поддържане на непрекъснат контакт, близко взаимодействие и отговаряне на нарастващия интерес на фирми от областта към научно-приложни разработки, свързани с тематиката на докторската програма.

Изискванията към подготовката на специалисти с образователна и научна степен “Доктор” по докторска програма „ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И МЕТОДИТЕ НА КИБЕРНЕТИКАТА В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ НА НАУКАТА” са:

● да имат отлична подготовка в областта на теорията на автоматичното управление;

● да притежават специфични познания в областта на средствата за автоматизация;

● да имат основна подготовка в областта на комуникационната техника и технологии;

● да имат познания в областта на информационните технологии;

● да имат познания в областта на вградените системи за управление;

● да имат познания в съвременната измервателна техника;

● задълбочено и творческо познаване и използване на литература в конкретната област, в която е формулирана темата на дисертацията;

● изява на творческо мислене;

● придобиване на високо ниво на умения, знания и квалификация за теоретична и/или експериментална изследователска работа.

Във ФА като ОБУЧАВАЩО ЗВЕНО има шест специализирани лаборатории, оборудвани със специфична апаратура, където успешно могат да бъдат обучавани докторанти по докторска програма „ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И МЕТОДИТЕ НА КИБЕРНЕТИКАТА В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ НА НАУКАТА”. Изследванията на докторантите се извършват в лаборатории „Микропроцесорни системи за управление“, „Моделиране и симулиране на процеси и системи”, “Съвременни системи за управление ”, “ Вградени системи за управление ”, „Индустриални системи за управление на фирмата Schneider Electric ”, „Промишлени системи за управление на фирмата Siemens”.

ТУ- София, Факултет по автоматика е учебното заведение в България, което може да осигури обучение на докторанти по докторска програма „ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И МЕТОДИТЕ НА КИБЕРНЕТИКАТА В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ НА НАУКАТА”, което да е в съответствие с европейските изисквания по отношение на типа на изследванията:

● теоретични и експериментални;

● с инженерен характер.

Темите, по които се обучават докторантите по тази програма, са актуални и се определят от националните приоритети в конкретната научно-изследователска област, а именно: развитие на методи и средства за изследване и усъвършенстване на системи и средства за автоматично управление.

Допълнителни мотиви за обучението на докторанти по докторска програма „ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И МЕТОДИТЕ НА КИБЕРНЕТИКАТА В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ НА НАУКАТА” във ФА на ТУ-София е и успешното развитие на специализацията по „Системи и управление” към ФА, която се основава на съвременните учебни курсове:

● Програмиране и използване на компютри;

● Теория на управлението - 1;

● Теория на управлението - 2;

● Микропроцесорна техника;

● Обработка на данни и сигнали;

● Идентификация на системи;

● Многомерни системи за управление;

● Нелинейни системи за управление;

● Логическо управление на процеси и системи;

● Цифрови регулатори и промишлени средства за управление;

● Вградени системи;

● Робастно и оптимално управление;

● Цифрова обработка на сигнали;

● Цифрово оценяване и филтрация;

● Управление на дискретно-събитийни системи;

● Оптимизация и избор на решения;

Както и курсове, четени пред други факултети:

● Теория на автоматичното регулиране;

● Теория на автоматичното управление;

● Control Theory – Part 1;

● Control Theory – Part 2;

● Control Theory 2.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Автоматизация на непрекъснатите производства

Технически сътрудник:

Катедра Системи и управление

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg