faculties_present_img

Специалност "Управление и организация на автомобилния транспорт"

Докторската програма по „Управление и организация на автомобилния транспорт“ е насочена към придобиване на знания в областта автомобилния транспорт. Тематиката на разработваните дисертации е насочена към повишаване ефективността при техническата експлоатация на автомобила, повишаване на екологичните параметри на пътните превозни средства, организацията и безопасността на автомобилното движение, взаимодействието между различните видове транспорт, разработване на диагностични процедури за проверка състоянието на елементи от автомобила, оптимизация на автомобилните превози и други.

Докторантите придобиват следните знания и умения:

 • Моделиране на транспортни системи с дискретни и крайни елементи;
 • Моделиране на транспортни процеси с помощта на специализирани програмни продукти;
 • Системен анализ, разработване и развитие на организацията на автомобилните превози;
 • Планиране и реализиране на експериментални изследвания;
 • Обработка и анализ на експериментални данни.

Други знания и умения, свързани с приложение на постиженията в областта на автомобилния транспорт, могат да се обособят в следните направления:

 • Отлична литературна осведоменост за съвременните научни и практически достижения, както и относно тенденциите в развитието им;
 • Умение да откриват и точно да дефинират нерешени научни и практически проблеми или проблеми, които се нуждаят от доразвитие;
 • Да систематизират и критично да осмислят съществуващи научни тези и да представят аргументирано своите тези, концепции, модели, методи на изследване и т.н.;
 • Самостоятелно да провеждат научни и приложни изследвания и да оформят и представят резултатите разбираемо, логично, прецизно и коректно;
 • Да популяризират научното знание и практически опит, като го правят достояние на научната и бизнес общественост.

В резултат на обучението се постигат следните конкретни резултати:

 • овладяване на методиката и съвременния инструментариум за научно-практически изследвания и прилагането му за провеждане на реални изследвания;
 • осигуряване на задълбочени знания в областта на използването на съвременни специализирани програми за анализ на получените резултати от експериментите, моделиране на съответната система и постигане на оптимални решения;
 • достигане на висока научна квалификация в областта на автомобилния транспорт с цел разкриване на тенденции в развитието на научната проблематика и дефиниране на нерешени научно-практически проблеми;
 • успешно провеждане на самостоятелни научни изследвания, систематизиране и критична оценка на научни тези, генериране на нови научни тези и идеи;
 • разработка на дисертационен труд, съдържащ значими научни резултати и използващ съвременни модели и методи на изследване.

Резултатите от докторската програма съответстват на потребностите на науката и обществената практика поради широкото навлизане на съвременни специализирани програми и необходимостта от висококвалифицирани научни кадри по проблемите на проектирането на специализирани съоръжения, като и при изследването на специфични процеси в тези области.

Обучението на докторантите по докторска програма „Управление и организация на автомобилния транспорт” се осъществява по индивидуален учебен план и включва подготовка и полагане на изпити, педагогическа дейност и защита на дисертационен труд.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Двигатели, автомобилна техника и транспорт

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg