faculties_present_img

Специалност "Управление и експлоатация на железопътния транспорт"

За специалността

Докторската програма по ”Управление и експлоатация на железопътния транспорт” е насочена към придобиване на знания в областта организацията и управлението на железопътния транспорт. Тематиката на разработваните дисертации е насочена към моделиране и оптимизация на превозния процес по железопътен транспорт, повишаване на качеството и ефективността на технологията на превоз. Специален акцент в докторската програма е отделен върху дисциплини, които надграждат знанията, получени в ОКС „магистър“.

Защо да избера тази специалност?

Докторската програма създава условия да се придобия умения, като например:

 • Да се използва съвременен специализиран софтуер за решаване на поставените задачи;
 • Да се работи в екип;
 • Да се анализира, обработва и структурира получената информация при решаването на поставените задачи;
 • Да се подготвят научни публикации.

 

Какви са изискванията за прием?

Кандидатстването и постъпването в специалността се регламентира от Наредбата за приемане на докторанти в Технически университет София.

Какво ще уча?

Съгласно квалификационната характеристика на докторската програма по „Управление и експлоатация на железопътния транспорт” докторантите придобиват следните знания и умения:

 • Моделиране на технологията на пътническите превози в железопътната мрежа;
 • Моделиране на технологията на товарните превози по железопътен транспорт;
 • Моделиране на технологичните процеси в експлоатационните пунктове със специализирани програмни продукти;
 • Системен анализ, разработване и оптимизиране на схеми за превоз с железопътен транспорт;
 • Методология на оптимизиране на графика за движение на влаковете;
 • Методология на оптимизиране на параметрите на железопътната инфраструктура;
 • Методология на взаимодействие на подвижния състав във възловите гари;
 • Оптимизиране на използването на подвижния състав за реализация на превозите;
 • Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси в железопътната мрежа, като част от европейската железопътна система;
 • Разработване на инвестиционни решения за организация на превозите;
 • Планиране и реализиране на имитационни модели;
 • Обработка и анализ на данни.

Други знания и умения, свързани с обучението по докторската програма ”Управление и експлоатация на железопътния транспорт”, могат да се обособят в следните направления:

 • Отлична литературна осведоменост за съвременните научни и практически достижения в областта на управлението и експлоатацията на железопътния транспорт, както и относно тенденциите в развитието им;
 • Умение да откриват и точно да дефинират нерешени научни и практически проблеми или проблеми, които се нуждаят от доразвития;
 • Да систематизират и критично да осмислят съществуващи научни тези и да представят аргументирано своите тези, концепции, модели, методи на изследване и т.н.;
 • Самостоятелно да провеждат научни и приложни изследвания и да оформят и представят резултатите разбираемо, логично, прецизно и коректно;
 • Да популяризират научното знание и практически опит, като го правят достояние на научната и бизнес общественост.

 

Възможности за студентска мобилност

Предлагат се възможности за обмен на студенти по програмата Еразъм++ и факултети в страни в Европейския съюз и извън него, които работят в същата област.

Моята реализация

В резултат на обучението се постигат следните конкретни резултати:

 • овладяване на методиката и съвременния инструментариум за научно-практически изследвания и прилагането му за провеждане на реални изследвания;
 • осигуряване на задълбочени знания в областта на използването на съвременни специализирани програми за симулационно моделиране на технологичните процеси, математическо моделиране и оптимизация на технологията на превоз, статистическо изследване и анализ на тенденциите на развитие на превозите;
 • достигане на висока научна квалификация в конкретната научна област с цел разкриване на тенденции в развитието на научната проблематика и дефиниране на нерешени научно-практически проблеми;
 • успешно провеждане на самостоятелни научни изследвания, систематизиране и критична оценка на научни тези, генериране на нови научни тези и идеи;
 • разработка на дисертационен труд, съдържащ значими научни резултати и използващ съвременни модели и методи на изследване.

Резултатите от докторската програма съответстват на потребностите на науката и обществената практика поради широкото навлизане на съвременни специализирани програми и необходимостта от висококвалифицирани научни кадри по проблемите на проектирането на специализирани съоръжения, като и при изследването на специфични процеси в тези области.

В периода 2009-2016 г. докторантите са включвани в учебния процес- водене на упражнения, обучение на дипломанти. Докторантите са участвали в научно-изследователски проекти.

 

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация


Обучението се провежда на: Български; Английски;

Технически сътрудник:

Катедра Железопътна техника

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg