faculties_present_img

Научноизследователски сектор

Технически университет – София е съвременен учебно-научен комплекс. Той разполага с голям брой  висококвалифицирани преподаватели, научни работници, инженерно-технически и изпълнителски кадри. Налице e подходяща лабораторна база и съвременно оборудване за експериментални изследвания.

В условията на пазарна икономика научноизследователската и приложна дейност се осъществява чрез следните звена:

  • Научноизследователски сектор, 
  • "Технически университет - СОФИЯ – ТЕХНОЛОГИИ" ЕООД,
  • Малки предприятия,
  • Учебно-експериментално предприятие.

Университетът разполага със съвременно Издателство за популяризиране и разпространение на учебна и научна литература.

През 2012 г. е разработена и поетапно се въвежда електронната система „Е-НАУКА” (аналог на „електронното управление“ в рамките на Университета). Тя дава единна, пълна и всеобхватна информация за научните дейности, проекти и кариерно развитие на учените, подпомага взимането на оптимални управленски решения и ефективността на изследователската и приложна дейност.Създадени са отделни функционални модули за “он-лайн” кандидатстване, рецензиране, отчитане на проекти, формулиране на спецификации за доставки на стоки и услуги и др. Благодарение на модула за публикациите, осъвременяван ежедневно, библиографските данни и резюмета на научните доклади, публикации и постери са достъпни в интернет пространството. Това повишава цитируемостта и приложния характер на научните изследвания.