Специалност "Системи с изкуствен интелект"

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

СИСТЕМИ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“

Едно от водещите учебно-научни направления на факултет Автоматика е представено чрез катедрите „Автоматизация на електрозадвижванията” (АЕЗ), „Теоретична електротехника” (ТЕ), „Автоматизация на непрекъснатото производство” (АНП).

Целта на обучението на докторантите по докторска програма „СИСТЕМИ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“ в ОБУЧАВАЩОТО ЗВЕНО е насочена към:

а) повишаване квалификацията на обучаваните докторанти;

б) формирането им като висококвалифицирани преподаватели за ТУ-София;

в) изграждането им като компетентни, знаещи и можещи учени, готови да посрещнат предизвикателствата на съвременната индустрия и технологии.

Постигането на поставената цел е свързано с изпълнението на следните задачи:

а) спазване на законовите изисквания при обучението на докторанти;

б) обучението и консултирането на докторантите да се извършва от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели;

в) непрекъснато усъвършенстване и осъвременяване на материалната база за следване на световните стандарти в научната област;

г) прилагане на съвременните достижения в областта на информационните и комуникационни технологии за развойна дейност, анализ и обработка на информация и данни;

д) поддържане на непрекъснат контакт, близко взаимодействие и отговаряне на нарастващия интерес на фирми от областта към научно-приложни разработки, свързани с тематиката на докторската програма.

Изискванията към подготовката на специалисти с образователна и научна степен “Доктор” по докторска програма „СИСТЕМИ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“ са:

● да имат отлична подготовка в областта на базовата електроника;

● да притежават специфични познания в областта на електронните уреди и системи;

● да имат подготовка в областта на комуникационната техника и технологии;

● да имат познания в областта на информационните технологии;

● да имат познания в областта на разпределените системи и разпределените вградени системи;

● да имат познания в съвременната измервателна техника от ниски до свръхвисоки честоти;

● задълбочено и творческо познаване и използване на литература в конкретната област, в която е формулирана темата на дисертацията;

● изява на творческо мислене;

● придобиване на високо ниво на умения, знания и квалификация за теоретична и/или експериментална изследователска работа.

В ОБУЧАВАЩОТО ЗВЕНО има девет специализирани лаборатории по ”Виртуална роботика и роботизирани технологии и системи”, „Изкуствен интелект и автономни агенти”, и НИЛ по ”Mоделиране с невронни мрежи” във ФА; лаборатории по „Полупроводникови елементи и интегрални схеми”, “Аналогова схемотехника”, „Теория на електронните схеми”, „Полупроводникова схемотехника”, “Импулсна, цифрова и микропроцесорна схемотехника”, “Вградени микропроцесорни системи” и “Измервания в електрониката” на ФЕТТ, а за филиала на ТУ София в гр. Пловдив – това са лаборатории по „Интелигентни системи за управление“, по „Комуникационни системи в интегрираните производства и ПЛК“, както и „Милара център по роботика и автоматика“ Те оборудвани със специфична измервателна апаратура и специализирани тестери където успешно могат да бъдат обучавани докторанти по докторска програма „СИСТЕМИ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“ и където реално се извършват изследванията на докторантите . Част от изследванията се извършват и в „Приложна електроника”, “Оптоелектронна и лазерна техника”, “Разпределени вградени системи” и „Ядрена електроника”.

ТУ- София, Факултет Автоматика (по-специално катедри „Автоматизация на електрозадвижванията” , „Теоретична електротехника” и „Автоматизация на непрекъснатото производство”) Факултет по Електронна техника и технологии (специално катедра „Електронна техника”) и Факултет по електроника и автоматика, филиал Пловдив (катедра „Системи за управление”) е учебното заведение в България, което може да осигури обучение на докторанти по докторска програма „СИСТЕМИ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“, което да е в съответствие с европейските изисквания по отношение на типа на изследванията:

● теоретични и експериментални;

● с инженерен характер.

Темите, по които се обучават докторантите по тази програма, са актуални и се определят от националните приоритети в конкретната научно-изследователска област, а именно: развитие методи и средства за изследване и усъвършенстване на електронни уреди и системи в съответствие със съвременните стандарти.

Допълнителни мотиви за обучението на докторанти по докторска програма „СИСТЕМИ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“ във ФА, ФЕТТ и ФЕА на ТУ-София е и успешното развитие на специализациите по „Електронни уреди и системи” към ФЕТТ, които се основават на съвременните учебни курсове:

● Аналогова и цифрова схемотехника, Схемотехника за импулсни и смесени сигнали и Теория на електронни схеми;

● Измервания в електрониката;

● Микропроцесорна схемотехника и Настройка и диагностика на микропроцесорни системи;

● Проектиране на аналогови и цифрови интегрални схеми;

● Електронни устройства за измерване и управление, и Сензорни схеми и устройства;

● Проектиране и програмиране на вградени микропроцесорни системи.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Автоматизация на електрозадвижванията

Технически сътрудник:

Катедра Автоматизация на непрекъснатите производства

Технически сътрудник:

Катедра Системи и управление

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg