faculties_present_img

Специалност "Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника"

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ЕЛЕМЕНТИ И УСТРОЙСТВА НА АВТОМАТИКАТА И ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА ТЕХНИКА“

Целта на обучението на докторантите по докторска програма „ЕЛЕМЕНТИ И УСТРОЙСТВА НА АВТОМАТИКАТА И ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА ТЕХНИКА“ в катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“ (АНП) на ФА е насочена към:

а) повишаване квалификацията на обучаваните докторанти;

б) формирането им като висококвалифицирани преподаватели за ТУ-София;

в) изграждането им като компетентни, знаещи и можещи учени, готови да посрещнат предизвикателствата на съвременната индустрия и технологии.

Постигането на поставената цел е свързано с изпълнението на следните задачи:

а) спазване на законовите изисквания при обучението на докторанти;

б) обучението и консултирането на докторантите да се извършва от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели;

в) непрекъснато усъвършенстване и осъвременяване на материалната база за следване на световните стандарти в научната област;

г) прилагане на съвременните достижения в областта на информационните и комуникационни технологии за развойна дейност, анализ и обработка на информация и данни;

д) поддържане на непрекъснат контакт, близко взаимодействие и отговаряне на нарастващия интерес на фирми от областта към научно-приложни разработки, свързани с тематиката на докторската програма.

Изискванията към подготовката на специалисти с образователна и научна степен “Доктор” по докторска програма „ЕЛЕМЕНТИ И УСТРОЙСТВА НА АВТОМАТИКАТА И ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА ТЕХНИКА“ са:

● да имат отлична подготовка в областта на базовата електроника;

● да притежават специфични познания в областта на електронните уреди и системи;

● да имат подготовка в областта на комуникационната техника и технологии;

● да имат познания в областта на информационните технологии;

● да имат познания в областта на разпределените системи и разпределените вградени системи;

● да имат познания в съвременната измервателна техника от ниски до свръхвисоки честоти;

● задълбочено и творческо познаване и използване на литература в конкретната област, в която е формулирана темата на дисертацията;

● изява на творческо мислене;

● придобиване на високо ниво на умения, знания и квалификация за теоретична и/или експериментална изследователска работа.

ОБУЧАВАЩОТО ЗВЕНО има пет специализирани лаборатории по „ЕЛЕМЕНТИ И УСТРОЙСТВА НА АВТОМАТИКАТА И ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА ТЕХНИКА”, оборудвани със специфична измервателна апаратура и специализирани тестери където успешно могат да бъдат обучавани докторанти по докторска програма „ЕЛЕМЕНТИ И УСТРОЙСТВА НА АВТОМАТИКАТА И ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА ТЕХНИКА“. Изследванията на докторантите се извършват в лаборатории „Технически средства за автоматизация”, “Оптимизация на системи”, „Логическо управление на процеси”, „Управление на процеси и системи”, “ Ферментационни технологии и автоматично управление на биотехнологични процеси ” във ФА към ТУ-София.

ТУ- София, Факултет по Автоматика е учебното заведение в България, което може да осигури обучение на докторанти по докторска програма „ЕЛЕМЕНТИ И УСТРОЙСТВА НА АВТОМАТИКАТА И ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА ТЕХНИКА“, което да е в съответствие с европейските изисквания по отношение на типа на изследванията:

● теоретични и експериментални;

● с инженерен характер.

Темите, по които се обучават докторантите по тази програма, са актуални и се определят от националните приоритети в конкретната научно-изследователска област, а именно: развитие методи и средства за изследване и усъвършенстване на електронни уреди и системи в съответствие със съвременните стандарти.

Допълнителни мотиви за обучението на докторанти по докторска програма „ЕЛЕМЕНТИ И УСТРОЙСТВА НА АВТОМАТИКАТА И ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА ТЕХНИКА“ във ФА на ТУ-София е и успешното развитие на специализациите по „Индустриална управляваща техника”, „Биоелекроинженерство“ и други към ФА, които се основават на съвременните учебни курсове:

● Технически средства за автоматизация;

● Биосензорни системи и анализатори;

● Биотехнологични измервания;

●Технологичен практикум;

● Логическо управление на процеси;

● Промишлени системи за автоматизация;

● Програмиране на логически контролери.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Автоматизация на непрекъснатите производства

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg