faculties_present_img

Специалност "Автоматизация на области от нематериалната сфера"

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТИ ОТ НЕМАТЕРИАЛНАТА СФЕРА”

Целта на обучението на докторантите по докторска програма „АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТИ ОТ НЕМАТЕРИАЛНАТА СФЕРА” в катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“ (АНП) на ФА е насочена към:

а) повишаване квалификацията на обучаваните докторанти;

б) формирането им като висококвалифицирани преподаватели за ТУ-София;

в) изграждането им като компетентни, знаещи и можещи учени, готови да посрещнат предизвикателствата на съвременната индустрия и технологии.

г) установяване на връзки с бизнес компании, чиято предметна дейност е свързана с извличане на информация от данни. В това отношение, често приложението на принципите на автоматизацията оказва силно положително влияние на развитието на компаниите. Това е предпоставка за привличане на средства от индустрията (в т.ч. финансовата, пазарната, фармацевтичната и др.);

Постигането на поставената цел е свързано с изпълнението на следните задачи:

а) спазване на законовите изисквания при обучението на докторанти;

б) обучението и консултирането на докторантите да се извършва от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели;

в) непрекъснато усъвършенстване и осъвременяване на материалната база за следване на световните стандарти в научната област;

г) прилагане на съвременните достижения в областта на информационните технологии за търсене, натрупване и обработка на информация и данни;

д) поддържане на непрекъснат контакт, близко взаимодействие и отговаряне на нарастващия интерес на фирми от областта към научно-приложни разработки, свързани с тематиката на докторската програма.

Изискванията към подготовката на специалисти с образователна и научна степен “Доктор” по докторска програма „АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТИ ОТ НЕМАТЕРИАЛНАТА СФЕРА“ са:

● да имат отлична подготовка в областта на системния подход и автоматизацията;

● да имат задълбочени познания в областта на линейната алгебра, математическия анализ и статистиката;

● да имат познания в областта на извличането на информация от данни, включително идентификация на системи, машинно самообучение и др.

● да имат познания в областта на оптимизацията и числените методи, теория на оценките и др.;

● да имат подготовка по обработка и анализа на експериментални данни;

● познания в областта на информационните технологии допринасят за практическите аспекти от работата. По-специално знания, насочени към паралелната обработка (технологии като OCL, CUDA и др.), платформи за обработка на големи масиви от данни (т.нар. Big Data задачи) от порядъка на гигабайти, терабайти, петабайти и др.

● познания по икономика и иконометрия, маркетинг, финанси, планиране, оценка на риска, индустриален мениджмънт и други области на теорията, обхващана от докторската програма, допринасят за успешната работа на докторанта;

● задълбочено и творческо познаване и използване на литература в конкретната област, в която е формулирана темата на дисертацията;

● изява на творческо мислене;

● придобиване на високо ниво на умения, знания и квалификация за теоретична и/или експериментална изследователска работа.

Във ФА, катедра АНП има 5 компютърни лаборатории по „Автоматизация на области от нематериалната сфера”, оборудвани с техника и специализирани софтуерни продукти където успешно могат да бъдат обучавани докторанти по докторска програма „АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТИ ОТ НЕМАТЕРИАЛНАТА СФЕРА“. Това са лабораториите: „Оптимизация на системи“, „Управление на процеси и системи“, „Логическо управление на процеси“, „Технически средства и автоматизация на технологични процеси“ и „Ферментационни технологии и автоматично управление на биотехнологични процеси“. Също така изследвания се извършват и в „Лаборатория по моделиране”, изградена от компанията Experian и ФПМИ със съдействието на член от катедра АНП към ФА. Във ФЕТТ, катедра ЕТ и една компютърна лаборатория по „Автоматизация на области от нематериалната сфера”, оборудвани с техника и специализирани софтуерни продукти където успешно могат да бъдат обучавани докторанти по докторската програма. Това е лаборатория „Технологии и системи за е-обучение“

ТУ – София, Факултет Автоматика (по-специално катедра АНП) е учебното заведение в България, което може да осигури обучение на докторанти по докторска програма „АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТИ ОТ НЕМАТЕРИАЛНАТА СФЕРА“, което да е в съответствие с европейските изисквания по отношение на типа на изследванията:

● теоретични и експериментални;

● с инженерен характер.

Темите, по които се обучават докторантите по тази програма, са актуални и се определят от националните приоритети в конкретната научноизследователска област, а също и от нуждите на бизнеса в бурно развиващата се област на извличането на информация от данни. По-конкретно темите засягат: изследване, усъвършенстване и разработване нови на методологии, методи и/или алгоритми, включително и числените аспекти, свързани с реализацията на разработките. В приложен аспект темите са насочени към прилагане на принципите на автоматизацията, което е съобразено със съвременните световни стандарти и тенденции в обширната нематериална сфера на човешката дейност.

Допълнителни мотиви за обучението на докторанти по докторска програма „АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТИ ОТ НЕМАТЕРИАЛНАТА СФЕРА“ във ФА на ТУ – София е и успешното развитие на специализациите по „Автоматика, информационна и управляваща техника“ към ФА, които се основават на съвременните учебни курсове:

● Многосвързани системи за автоматизация;

● Моделиране на техникоикономически системи;

● Оптимизация на техникоикономически системи;

● и др.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Автоматизация на непрекъснатите производства

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg