faculties_present_img

Специалност "Информационно-измервателни системи"

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ

Целта на обучението на докторантите по докторска програма ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ в катедра „Електроизмервателна техника (ЕИТ) се основава на:

• повишаване квалификацията на обучаваните докторанти;

• подготовката им като висококвалифицирани специалисти за индустрията;

• формирането им като висококвалифицирани преподаватели за ВУ;

• изграждането им като компетентни, знаещи и можещи учени;

Постигането на тези цели е възможно при успешното решаване на следните Задачи:

• спазване на законовите изисквания при обучението;

• обучението и консултирането на докторантите да се извършва от хабилитирани преподаватели с високо ниво на професионална и научна квалификация;

• непрекъснато да се усъвършенства и осъвременява материалната база с цел интензифициране на изследователския процес;

• прилагане на информационните технологии за търсене, натрупване и обработка на информация и данни;

• поддържане на здрава връзка, близко взаимодействие и отговаряне на нарастващия интерес на фирми от производствения и обслужващ сектор към научно-приложни разработки, свързани с обектите на специалността.

Основните направления, в които обобщено се развива обучението са:

- Интелигентни измервателни преобразуватели, интелигентни средства за измерване;

- Информационно-измервателни системи; разпределени измервателни системи; виртуални средства за измерване; стохастични измервателни системи;

- Приложение на микропроцесорите и микрокомпютрите в изграждането на информационни-измервателни системи; програмно осигуряване на информационно-измервателните системи;

- Проектиране на технически средства за измерване, предаване и събиране на данни и обработка на измервателна информация; интерфейси, управление и комуникация в информационно-измервателните системи;

- Интелигентни сензорни схеми и първични преобразувателни устройства; проектиране и приложение на аналогови и цифрови схеми за измерване на физически величини;

- Методи за подобряване на метрологичните характеристики на информационно-измервателните системи

- Моделиране и оптимизация на измервателни системи;

- Автоматизирани системи за проектиране на средства за измерване.

Темите на докторантурите по докторската програма „ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ“ се определят от съвременните достижения в областта на информационно-измервателната техника и са съобразени с националните приоритети, свързани с развитие и разработване на технически и програмни средства, методи и алгоритми за възприемане, предаване и обработка на измервателна информация. В обучаващото звено във ФА има 7 специализирани лаборатории за обучение на докторанти. Теоретичните и експериментални изследвания по докторската програма „ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ“ се провеждат в лаборатории по „Информационно-измервателни системи“, „Уреди и системи за измерване и контрол“, „Метрология и контрол на качеството“, „Електрически измервания“ - 4, „Програмно осигуряване на средствата за измерване и Електромагнитна съвместимост на средствата за измерване“, „Измерване на неелектрични величини“, Измервателна техника”, “Научноизследователска лаборатория”, „Инженеринг на околната среда“.

Успешното развитие на специализацията „Информационно измервателна техника” към ФА, е допълнителна предпоставка за обучението по докторската програма „ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ“. Специализацията се основава на следните учебни курсове:

● Интелигентни средства за измерване;

● Метрологично осигуряване;

● Метрологичен контрол и калибриране на средствата за измерване;

● Управление и контрол на качеството;

●Уреди и системи за измерване и контрол;

●Обработка и анализ на измервателна информация;

● Програмно осигуряване на средствата за измерване, Информационно измервателни системи;

● Измервателни преобразуватели на електрически величини,

● Измервания и изпитвания по електро- магнитна съвместимост, Измервания в екологията, медицината и биотехнологията, Измерване и контрол на параметрите на околната среда

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Електроизмервателна техника

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg