Специалност "Промишлена топлотехника"

Третата степен на висшето образование включва индивидуално обучение и научноизследователска работа по актуални научно-приложни задачи в областта на топлотехниката. Използват се съвременни  изчислителни и информационни технологии, както и оригинални софтуерни продукти.

Обучението обхваща се целия цикъл на енергопреобразуване – производство, пренос и разпределение и потребление на енергия.

Решават се научноизследователски проблеми, свързани с централизираното топлоснабдяване, промишлените системи и сградите, както и оползотворяването на възобновяемите енергийни източници за производство на топлина.

Обучението дава знания и умения за решаване на сложни научни проблеми, за ръководене на конструкторски, технологични и научни звена, както и за обучение на студенти във висши учебни заведения.

Дисертационните теми се формулират върху реални проблеми, продиктувани от потребността на практиката. По такъв начин докторантите разработват необходими за производството проблеми, които се посрещат добре при внедряването им. Отзиви за научния и практическия принос на дисертационните трудове са получавани не само от български институти и промишлени предприятия, но и от водещи научни организации и фирми в чужбина.

Разработваните по научната специалност дисертационни теми могат да бъдат класифицирани основно в следните групи:

„Производство и разпределение на топлина”.

„Транспортиране и съхранение на топлината”.

„Системи за потребление на топлина”.

„Моделиране и анализ на топлинни процеси”.

„Ефективно оползотворяване на топлинните потоци”.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.4. Енергетика


Обучението се провежда на: Български; Английски;

Технически сътрудник:

Катедра Топлинна и хладилна техника

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg