faculties_present_img

Наука и образование за интелигентен растеж

Проект: BG05M2ОP001-2.009-0033

Име на проекта: „Стимулиране на съвременни научни изследвания чрез създаване на научно-иновативна среда за насърчаване на млади изследователи

Начало на проекта: 11-04-2017
Срок за изпълнение: 22 месеца
Главната цел на проекта е да се преодолеят кадровите проблеми в научноизследователската и развойна дейност в областта на инженерно-техническите науки, свързани с ниска мотивация и заплащане, непривлекателност на инженерната професия в България през последните 27 години по време на Прехода, неадекватни критерии за професионално и кариерно развитие именно в инженерните науки и практико-приложните де...

Още...
Проект: BG05M2OP001-1.001-0004

Име на проекта: Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)

Начало на проекта: 01-03-2018
Срок за изпълнение: 70 месеца / months
Главната цел на проекта е изграждане и развитие на център за върхови постижения - ЦВП УНИТе - като конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания в приоритетната област на ИСИС - Информатика и ИКТ. Центърът ще бъде от тип разпределена изследователска инфраструктура. Повече информация з...

Още...
Проект: BG05M2OP001-1.001-0008

Име на проекта: Национален център по мехатроника и чисти технологии

Начало на проекта: 28-02-2018
Срок за изпълнение: 31-12-2023
Целта на проекта е изграждането на нов тип национален Център за върхови постижения по  Мехатроника и чисти технологии, който да мобилизира научно‐изследователския потенциал така че  да  се  постигне  качествено  ново  ниво  на  познанието  в  няколко  взаимно  припокриващи  се  икономически  сегмента:  механи...

Още...
Проект: BG05M2OP001-1.001-0001

Име на проекта: Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Начало на проекта: 28-02-2018
Срок за изпълнение: 31-12-2023
Главната цел на проекта е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска инфраструктура за нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ ще представлява модерен научноизследователски комплекс, насочен, както към фундаментални, приложни и експериментални изследвания, така и към развойна дейност. Резултатите от неговата...

Още...