faculties_present_img

Наука и образование за интелигентен растеж

Проект: BG05M2ОP001-2.009-0033

Име на проекта: „Стимулиране на съвременни научни изследвания чрез създаване на научно-иновативна среда за насърчаване на млади изследователи

Начало на проекта: 11-04-2017
Срок за изпълнение: 22 месеца
Главната цел на проекта е да се преодолеят кадровите проблеми в научноизследователската и развойна дейност в областта на инженерно-техническите науки, свързани с ниска мотивация и заплащане, непривлекателност на инженерната професия в България през последните 27 години по време на Прехода, неадекватни критерии за професионално и кариерно развитие именно в инженерните науки и практико-приложните де...

Още...