Специалност "Електроизмервателна техника"

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ЕЛЕКТРОИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА

Целта на обучението на докторантите по докторска програма ЕЛЕКТРОИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА в катедра „Електроизмервателна техника (ЕИТ) се основава на:

целите, които трябва да се постигнат при обучението на докторантите, които са:

• повишаване квалификацията на обучаваните докторанти;

• подготовката им като висококвалифицирани специалисти за индустрията;

• формирането им като висококвалифицирани преподаватели за ВУ;

• изграждането им като компетентни, знаещи и можещи учени.

Постигането на тези цели е възможно при успешното решаване на следните Задачи:

• спазване на законовите изисквания при обучението;

• обучението и консултирането на докторантите да се извършва от хабилитирани преподаватели с високо ниво на професионална и научна квалификация;

• непрекъснато да се усъвършенства и осъвременява материалната база с цел интензифициране на изследователския процес;

• прилагане на информационните технологии за търсене, натрупване и обработка на информация и данни;

• поддържане на здрава връзка, близко взаимодействие и отговаряне на нарастващия интерес на фирми от производствения и обслужващ сектор към научно-приложни разработки, свързани с обектите на специалността.

Основните направления, в които обобщено се развива обучението са:

- Методи и средства за измерване на електрически величини;

- Електронни измервателни преобразуватели и уреди;

- Информационно-измервателни, разпределени и виртуални средства за измерване;

- Програмно осигуряване на средствата за измерване;

- Осигуряване на метрологичните характеристики на средствата за измерване в етапа на проектирането им;

- Планиране на измервателния експеримент, събиране обработка на резултати от измерванията;

- Проектиране на технически средства за измерване; моделиране и анализ на средствата за измерване;

- Изследване и анализ на метрологичните характеристики на средствата за измерване; изпитване, проверка и калибриране на средства за измерване;

- Електромагнитна съвместимост на средствата за измерване;

- Средства за измерване на неелектрически и магнитни величини;

Във ФА като ОБУЧАВАЩОТО ЗВЕНО има 12 специализирани лаборатории по „Електроизмервателна техника”, оборудвани със специфична измервателна апаратура и специализирани тестери където успешно могат да бъдат обучавани докторанти по докторска програма „ЕЛЕКТРОИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА“. Изследванията на докторантите се извършват в лаборатории по „Електрически измервания” - 4, “Измервателна техника”, „Измерване на неелектрични величини”, „Програмно осигуряване на средствата за измерване и Електромагнитна съвместимост на средствата за измерване ”, “ Метрология и контрол на качеството”, “ Информационно- измервателни системи” и “Научноизследователска лаборатория”. Част от изследванията се извършват и в „Уреди и системи за измерване и контрол”, “ Инжинеринг на околната среда”.

ТУ- София, Факултет по Автоматика е учебното заведение в България, което може да осигури обучение на докторанти по докторска програма „ЕЛЕКТРОИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА“, което да е в съответствие с европейските изисквания по отношение на типа на изследванията:

● теоретични и експериментални;

● с инженерен характер.

Темите, по които се обучават докторантите по тази програма, са актуални и се определят от националните приоритети в конкретната научно-изследователска област, а именно: методи и средства за измерване на електрически, неелектрически и магнитни величини, обработка и метрологична оценка на резултатите от измерването.

Допълнителни мотиви за обучението на докторанти по докторска програма „ЕЛЕКТРОИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА“ във ФА на ТУ-София е и успешното развитие на специализацията „Информационно измервателна техника” към ФА, които се основава на съвременните учебни курсове:

● Интелигентни средства за измерване;

● Метрологично осигуряване;

● Метрологичен контрол и калибриране на средствата за измерване;

● Управление и контрол на качеството;

●Уреди и системи за измерване и контрол;

●Обработка и анализ на измервателна информация;

● Програмно осигуряване на средствата за измерване, Информационно измервателни системи;

● Измервателни преобразуватели на електрически величини,

● Измервания и изпитвания по електро- магнитна съвместимост, Измервания в екологията, медицината и биотехнологията, Измерване и контрол на параметрите на околната среда

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Електроизмервателна техника

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg