faculties_present_img

Специалност "Интегрална схемотехника, материали, технологии и специално обзавеждане"

Подготовката на докторантите в докторската програма „ИНТЕГРАЛНА СХЕМОТЕХНИКА, МАТЕРИАЛИ, ТЕХНОЛОГИИ И СПЕЦИАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ“ се осъществява от преподава­тели с необходимия профил и с висока квалификация по науч­ната специалност. Обучаващото звено разполага с академичен състав на осно­вен трудов договор, чиито квалифи­кация и професиона­лен опит осигуряват продук­тивна академична среда за ус­пешна подготовка на док­торанти по докторската програма „ИНТЕГРАЛНА СХЕМОТЕХНИКА, МАТЕРИАЛИ, ТЕХНОЛОГИИ И СПЕЦИАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ“ стриктно съгласно изискванията на нормативната база за обучение на докторантите в ТУ-София 

Докторантите, обучавани по докторската програма „ИНТЕГРАЛНА СХЕМОТЕХНИКА, МАТЕРИАЛИ, ТЕХНОЛОГИИ И СПЕЦИАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ“ в ТУ-София, се подготвят под ръководството на хабилитирани специалисти с опит в областта на теорията на електронните вериги и електронната схемотехника.

ТУ-София, обучаващо докторанти по докторската програма „ИНТЕГРАЛНА СХЕМОТЕХНИКА, МАТЕРИАЛИ, ТЕХНОЛОГИИ И СПЕЦИАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ“, има утвърдени практики и успешни изяви по специал­ността на докторантурата и/или в професионалната област, към която тя принадлежи. Основното звено има добри практики в обучени­ето на докторанти и в реализирането на об­разователни продукти в специалността на докторската програма „ИНТЕГРАЛНА СХЕМОТЕХНИКА, МАТЕРИАЛИ, ТЕХНОЛОГИИ И СПЕЦИАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ“ и в професионалната област 5.2. ЕЕА, към която тя принад­лежи. Академичният състав на обучаващото звено поддържа висока актив­ност в експертна и кон­султантска дейност.

Обучението на докторанти в докторската програма „ИНТЕГРАЛНА СХЕМОТЕХНИКА, МАТЕРИАЛИ, ТЕХНОЛОГИИ И СПЕЦИАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ“ в ТУ-София има дългогодишни традиции и е много успешно. ТУ-София е акредитиран от НАОА да обучава докторанти в над 100 програми, като всички са в област на висше образование: 5. Технически науки.

ФЕТТ на ТУ-София има акредитация за обучение на докторанти в 11 специалности, включени в про­фесионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”.

ФЕТТ на ТУ-София е едно от образователните звена в Р. България, което предлага обучение в двете образователно-квалификационни степени на висшето образование в областта на интегралната схемотехника, материали, технологии и специално обзавеждане.

Получилите ОНС "доктор" по докторската програма „ИНТЕГРАЛНА СХЕМОТЕХНИКА, МАТЕРИАЛИ, ТЕХНОЛОГИИ И СПЕЦИАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ“ ще са високо ценени специалисти не само в рамките на ФЕТТ на ТУ-София, но и в други научни организации (Техническите университети в Габрово и Русе, институти на БАН, Минно-геоложки университет, Химико-технологичен и металургичен университет, Медицински универси­тети, Нов български университет и др.), като голяма част от тях ще работят в държавни и частни фирми.

Освен в катедра „Микроелектроника” към ФЕТТ на ТУ-София, обучението на докторанти по докторската програма „ИНТЕГРАЛНА СХЕМОТЕХНИКА, МАТЕРИАЛИ, ТЕХНОЛОГИИ И СПЕЦИАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ“ се провежда и във фирми от електронната ин­дустрия, като Мелексис България, Вистеон Електроникс България и др.

Дейността на преподавателите в обучението на докторанти по докторската програма „ИНТЕГРАЛНА СХЕМОТЕХНИКА, МАТЕРИАЛИ, ТЕХНОЛОГИИ И СПЕЦИАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ“ е свързана и с учебните планове на съответните специал­ности, по които обучаващото звено е ангажирано в подготовката на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.

Регулярен в ТУ-София е и контролът върху и изискванията за висока активност в експертна и кон­султантска дейност на хабилитираните преподаватели, отговорни за обучението на докторанти в док­торската програма „ИНТЕГРАЛНА СХЕМОТЕХНИКА, МАТЕРИАЛИ, ТЕХНОЛОГИИ И СПЕЦИАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ“, което може да бъде отк­рито и в Годишни отчети на хабилитираните членовете на академичния състав на обучаващото звено, и в резултатите от регулярна атестация на хабилитираните преподаватели. 

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Електронна техника

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg