faculties_present_img

Специалност "Методи за изпитване и контролиране и на материали, изделия и апаратура"

Докторската програма по „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура” е насочена към придобиване на фундаментални и приложни знания в областта. Специален акцент в докторската програма е отделен върху надграждане на знанията, получени в ОКС „магистър”. Докторската програма създава условия да се придобият специфични и най-вече теоретико-практически умения. Знанията, които се придобиват, са групирани в четири направления: фундаментални; специални; езикови знания; методи на научното познание. Към последните се отнасят методите за критичен анализ, способностите да разработват, синтезират и прилагат научни и изследователски идеи и иновации, да решават комплексни научни проблеми, да разширяващи границите и/или допълват знанията в съответната научната област и нейните взаимодействия с гранични научни области.

Освен специфични знания, акцентира се и върху придобиване на умения като: използване на специализирана литература (в това число и на чужд език); систематизиране, обобщаване и анализиране на съществуващи постановки; самостоятелно провеждане на научни и приложни изследвания; оформяне и представяне на резултатите разбираемо, логично, прецизно и коректно.

Дисертационните теми в катедра МЕНК се формулират върху реални проблеми, продиктувани от потребностите на практиката. Докторантите се насърчават да насочват изследователската си дейност в перспективни направления, които биха благоприятствали и собствената им реализация след успешното приключване на тази по-висша степен от академичната си подготовка в Технически университет - София.  Резултатите от научно изследователската дейност намират широк прием в авторитетни специализирани издания и се отразяват на престижни международни форуми. 

Изискванията към подготовката на специалисти с образователна и научна степен “Доктор” по док­торска програма „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура”са:

  • да имат отлична подготовка и специфични познания в областта на методите за разрушително и безразрушително изпитване на материали;
  • да имат подготовка в областта на технологиите за CAD моделиране,и програмни продукти LabVIEW и MATLAB;
  • да имат отлична подготовка в областта на материалознанието, технология на материалите и физиката на твърдото тяло;
  • да имат познания в съвременната измервателна техника;
  • задълбочено и творческо познаване и използване на литература в конкретната област, в която е формулирана темата на дисертацията;
  • изява на творческо мислене;
  • придобиване на високо ниво на умения, знания и квалификация за теоретична и/или експеримен­тална изследователска работа.
Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Машинни елементи и неметални конструкции

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg