Специалност "Стандартизация"

Третата степен на висшето образование включва индивидуално обучение и научноизследователска работа по актуални научно-приложни задачи в областта на стандартизацията. Прилагат се действащите нормативни документи в областта на европейското техническо законодателство, съвременни информационни технологии, както и оригинални софтуерни продукти. Осигурен е достъп до определени групи стандарти от информационната система на БИС.

Обучението се извършва по индивидуален учебен план и обхваща значими теми по стандартизация и специални теми, свързани с научноизследователска работа на докторанта.

Решават се научноизследователски проблеми, свързани с европейското техническо  законодателство, изпълнение на изискванията за безопасност на продуктите, разработване на уреди, специализиран софтуер, процедури и др.

Обучението дава знания и умения за решаване на сложни научни проблеми, за ръководене на конструкторски и научни звена, както и за обучение на студенти във висши учебни заведения.

Дисертационните теми се формулират върху реални проблеми, произлизащи от потребността на бизнеса. По такъв начин докторантите разработват необходими за практиката решения, които подпомагат  българската индустрия да е конкурентна на свободния европейски пазар.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.13. Общо инженерство


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Основи и технически средства за конструиране

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg