Специалност "Електронни преобразуватели"

Обучението по докторска програма ЕЛЕКТРОННИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ“ се обуславя от:

●  необходимост от възпроизвеждане на хабилитирания преподавателски състав докторска програма ЕЛЕКТРОННИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ“  чрез повишаване на образователната и научна квалификация на млади асистенти и специалисти от страната;

●  наличие на потребност в завършващите ОКС “бакалавър” и “магистър” студенти за повишаване на образователния им ценз;

●  наличие във ФЕТТ и ФЕА на висококвалифицирани хабилитирани преподаватели в широк спектър от специалности с интереси в актуални и перспективни научни и научноприложни области;

●  нарастващ интерес на фирми от производствения сектор към научно-приложни разработки, свър­зани с обектите на специалността.

 

Целта на обучението на докторантите по докторска програма „ЕЛЕКТРОННИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ“ в ОБУЧАВАЩИТЕ ЗВЕНА е насочена към:

а) повишаване на теоретичната и практическа подготовка на обучаваните докторанти;

б) формирането им като висококвалифицирани преподаватели за ТУ-София;

в) изграждането им като компетентни, знаещи и можещи учени, готови да посрещнат предизвикател­ствата на съвременната индустрия и технологии.

Постигането на поставената цел е свързано с изпълнението на следните задачи:

а) спазване на законовите изисквания при обучението на докторанти;

б) обучението и консултирането на докторантите се извършва от висококвалифицирани хабилити­рани преподаватели;

в) непрекъснато усъвършенстване и осъвременяване на материалната база за следване на световните стандарти в научната област;

г) прилагане на съвременните достижения в областта на информационните и комуникационни техно­логии за развойна дейност, анализ и обработка на информация и данни;

д) поддържане на непрекъснат контакт, близко взаимодействие и отговаряне на нарастващия интерес на фирми от областта към научно-приложни разработки, свързани с тематиката на докторската прог­рама.

Изискванията към подготовката на специалисти с образователна и научна степен “Доктор” по док­торска програма ЕЛЕКТРОННИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ“ са:

●  да имат отлична подготовка в областта на базовата електроника;

●  да притежават специфични познания в областта на силови електронни преобразуватели на енергия;

●  да познават много добре особеностите и възможностите на приложение на специфичните силови електронни полупроводникови прибори и на силовите пасивни компоненти;

●  да имат познания в областта на информационните технологии, софтуера за анализ на нелинейните силови електронни схеми;

●  да познават специфичните особености на измервателните сензори и схемотехника за осъществяване на прецизен контрол и управление на преобразувателите на енергия;

●  да имат отлична подготовка в областта на системите за управление – дискретни и интегрални;

●  да са информирани за съвременното състояние на публикуваните изследвания в областта на силовата електроника и в конкретната област, в която е формулирана темата на дисертацията;

●  да прилагат творчески наученото в постигане на по-добри аналитични резултати, придобиване на високо ниво на умения, знания и квалификация;

●  да доказват теоретичните изследвания с прецизна експериментална работа и практическо внедряване на силови електронни устройства.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Електронна техника

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg