Специалност "Теоретична механика"

В катедра “Механика” има утвърдени, добри традиции в обучението на докторантите по тази научната специалност. Тези традиции, съчетани със съответната материална база и квалифицирани преподаватели, осигуряват необходимите условия за високо качество и ефективност на обучението.

Основната цел при обучаването на докторантите е подготовката на високо квалифицирани специалисти, съчетаващи задълбочената теоретична подготовка с развити умения за приложението и при решаване на задачи, свързани с моделирането, анализа, оптималния синтез, идентификация и управлението на комплексни динамични системи и обекти в областта на инженерната наука, иновации, внедрителска и експлоатационна дейности.

Тази цел на обучение се изпълнява чрез решаването на следните задачи:

 • осигуряване на висококвалифицирани преподаватели за обучаването на докторантите по научната специалност;
 • получаване на задълбочена теоретична подготовка в областта както на класическия фундамент така и на съвременните подходи и математически методи, ориентирани към използването на компютърната техника и специализиран софтуер;
 • осигуряване на съвременна материално-техническа база - стендове, измервателна апаратура и елементи, образци, компютърна анализираща и управляваща техника и други, с оглед провеждане на експериментални изследвания на съвременно ниво;
 • организиране на учебната работа с докторантите чрез планове, програми, специализирани курсове, насочени към задълбочено запознаване и анализиране на съвременните разработки и достижения, създаване на умения и методология за формулиране на целите и задачите на научните и експериментални изследвания, формулиране на ясни изводи и заключения от извършената дейност;
 • включване на докторантите в научно-изследователски разработки и проекти на катедрата, имащи отношение към тематиката на докторантурата;
 • включване в учебно-преподавателската дейност и изграждане на необходимите методични умения;
 • периодично обсъждане и публикуване на резултатите от проведените изследвания пред специализирани форуми, консултации с водещи специалисти, полагане на необходимите изпити и др.;
 • създаване на умения за екипност в научната работа и изследвания.

Основните мотиви и очаквани резултати за развитие на науката и технологиите при обучаването на докторантите по научната специалност са:

 • желание за повишаване научното ниво на докторанта с цел по-добро адаптиране в съвременното общество и реализация в условията на глобализация икономиката и науката;
 • подготовка на висококвалифицирани кадри за развитие на научните и научно-приложни изследвания в областта на „Теоретична механика”, както и реализацията на тези кадри;
 • създаване и разпространение на нови научни продукти и научно-приложни резултати във важни за страната направления, като конструиране, кинематичен и динамичен анализ, синтез и управление на машини, мехатронни системи, транспортна и енергетична техника и съоръжения, подобряване екологичните фактори, свързани с разпространението на вибрационни и шумови въздействия и др.;
 • поддържане на високо ниво на информираност на състава на катедрата и докторантите за световните постижения на науката и изследванията в областта на теоретичната механика;
 • подпомагане на научно-изследователската работа, свързана с приложение на теоретичния фундамент на механиката;
 • стимулиране научното и професионално израстване на кадрите и приемствеността им в катедра.

 

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство


Обучението се провежда на: Български; Английски; Немски;

Технически сътрудник:

Катедра Механика

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg