faculties_present_img

Специалност "Метрология и метрологично осигуряване"

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ“

Целта на обучението на докторантите по докторска програма „МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ“ в катедра „Електроизмервателна техника“ (ЕИТ) се основава на:

• повишаване квалификацията на обучаваните докторанти;

• подготовката им като висококвалифицирани специалисти за индустрията;

• формирането им като висококвалифицирани преподаватели за ВУ;

• изграждането им като компетентни, знаещи и можещи учени.

Постигането на тези цели е възможно при успешното решаване на следните Задачи:

• спазване на законовите изисквания при обучението;

• обучението и консултирането на докторантите да се извършва от хабилитирани преподаватели с високо ниво на професионална и научна квалификация;

• непрекъснато да се усъвършенства и осъвременява материалната база с цел интензифициране на изследователския процес;

• прилагане на информационните технологии за търсене, натрупване и обработка на информация и данни;

• поддържане на здрава връзка, близко взаимодействие и отговаряне на нарастващия интерес на фирми от производствения и обслужващ сектор към научно-приложни разработки, свързани с обектите на специалността.

Основните направления, в които обобщено се развива обучението, са:

- теория на единството на измерванията;

- теория на грешките на измерванията;

- теория на възпроизвеждане и предаване на размера на единиците на физичните величини;

- методи и принципи за изграждане на средства за измерване;

- теория на методите, принципите и алгоритмите за измерване;

- методи и алгоритми за метрологичен анализ и метрологичен синтез;

- методи и обработка на измервателна информация;

- планиране на измервателен експеримент;

- подходи и средства за метрологично осигуряване;

- методи и средства за метрологичен контрол;

- организация на метрологичното осигуряване;

- метрологична надеждност на средствата за измерване;

- автоматизация на измервателния експеримент;

- автоматизирани системи за изпитване, проверка и калибриране на средства за измерване;

- системи за контрол на качеството на метрологичната дейност.

Темите на докторантурите по докторската програма „МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ“ се определят от съвременните достижения в областта на измерванията в теоретичен и практичен аспект и са съобразени с националните приоритети, свързани с развитие и разработване на методи и средства за осигуряване на единство на измерванията.

В обучаващото звено във ФА има 10 специализирани лаборатории за обучение на докторанти. Теоретичните и експериментални изследвания по докторската програма „МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ“ се провеждат в лаборатории по „Метрология и контрол на качеството“, „Електрически измервания“ - 4, „Уреди и системи за измерване и контрол“, “Измервателна техника”, “Научноизследователска лаборатория”, „Информационно-измервателни системи“, „Измерване на неелектрични величини“, „Програмно осигуряване на средствата за измерване и Електромагнитна съвместимост на средствата за измерване“, „Инженеринг на околната среда“.

Успешното развитие на специализацията „Информационно измервателна техника” към ФА, е допълнителна предпоставка за обучението по докторската програма „МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ“. Специализацията се основава на следните учебни курсове:

● Интелигентни средства за измерване;

● Метрологично осигуряване;

● Метрологичен контрол и калибриране на средствата за измерване;

● Управление и контрол на качеството;

●Уреди и системи за измерване и контрол;

●Обработка и анализ на измервателна информация;

● Програмно осигуряване на средствата за измерване, Информационно измервателни системи;

● Измервателни преобразуватели на електрически величини,

● Измервания и изпитвания по електро- магнитна съвместимост, Измервания в екологията, медицината и биотехнологията, Измерване и контрол на параметрите на околната среда

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Електроизмервателна техника

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg