faculties_present_img

Специалност "Теория на автоматичното управление"

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ТЕОРИЯ НА АВТОМАТИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ“

Целта на обучението на докторантите по докторска програма „ТЕОРИЯ НА АВТОМАТИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ“ в катедра „Системи и управление“ (СУ) е насочена към:

а) повишаване квалификацията на обучаваните докторанти;

б) формирането им като висококвалифицирани преподаватели за ТУ-София;

в) изграждането им като компетентни, знаещи и можещи учени, готови да посрещнат предизвикателствата на съвременната индустрия и технологии.

Постигането на поставената цел е свързано с изпълнението на следните задачи:

а) спазване на законовите изисквания при обучението на докторанти;

б) обучението и консултирането на докторантите да се извършва от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели;

в) непрекъснато усъвършенстване и осъвременяване на материалната база за следване на световните стандарти в научната област;

г) прилагане на съвременните достижения в областта на информационните и комуникационни технологии за развойна дейност, анализ и обработка на информация и данни;

д) поддържане на непрекъснат контакт, близко взаимодействие и отговаряне на нарастващия интерес на фирми от областта към научно-приложни разработки, свързани с тематиката на докторската програма.

Изискванията към подготовката на специалисти с образователна и научна степен “Доктор” по докторска програма „ТЕОРИЯ НА АВТОМАТИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ“ са:

● да имат отлична подготовка в областта на теорията на автоматичното управление;

● да притежават специфични познания в областта на средствата за автоматизация;

● да имат основна подготовка в областта на комуникационната техника и технологии;

● да имат познания в областта на информационните технологии;

● да имат познания в областта на вградените системи за управление;

● да имат познания в съвременната измервателна техника;

● задълбочено и творческо познаване и използване на литература в конкретната област, в която е формулирана темата на дисертацията;

● изява на творческо мислене;

● придобиване на високо ниво на умения, знания и квалификация за теоретична и/или експериментална изследователска работа.

Във ФА като ОБУЧАВАЩО ЗВЕНО има шест специализирани лаборатории по „Теория на автоматичното управление”, оборудвани със специфична апаратура, където успешно могат да бъдат обучавани докторанти по докторска програма „ТЕОРИЯ НА АВТОМАТИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ“. Изследванията на докторантите се извършват в лаборатории „Микропроцесорни системи за управление“, „Моделиране и симулиране на процеси и системи”, “Съвременни системи за управление ”, “ Вградени системи за управление ”, „Индустриални системи за управление на фирмата Schneider Electric ”, „Промишлени системи за управление на фирмата Siemens”.

ТУ- София, Факултет по автоматика е учебното заведение в България, което може да осигури обучение на докторанти по докторска програма „ТЕОРИЯ НА АВТОМАТИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ“, което да е в съответствие с европейските изисквания по отношение на типа на изследванията:

● теоретични и експериментални;

● с инженерен характер.

Темите, по които се обучават докторантите по тази програма, са актуални и се определят от националните приоритети в конкретната научно-изследователска област, а именно: развитие на методи и средства за изследване и усъвършенстване на системи и средства за автоматично управление.

Допълнителни мотиви за обучението на докторанти по докторска програма „ТЕОРИЯ НА АВТОМАТИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ“ във ФА на ТУ-София е и успешното развитие на специализацията по „Системи и управление” към ФА, която се основава на съвременните учебни курсове:

● Програмиране и използване на компютри;

● Теория на управлението - 1;

● Теория на управлението - 2;

● Микропроцесорна техника;

● Обработка на данни и сигнали;

● Идентификация на системи;

● Многомерни системи за управление;

● Нелинейни системи за управление;

● Логическо управление на процеси и системи;

● Цифрови регулатори и промишлени средства за управление;

● Вградени системи;

● Робастно и оптимално управление;

● Цифрова обработка на сигнали;

● Цифрово оценяване и филтрация;

● Управление на дискретно-събитийни системи;

● Оптимизация и избор на решения;

Както и курсове, четени пред други факултети:

● Теория на автоматичното регулиране;

● Теория на автоматичното управление;

● Control Theory – Part 1;

● Control Theory – Part 2;

● Control Theory 2

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Системи и управление

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg