faculties_present_img

Специалност "Автоматизация на области от нематериалната сфера"

Обучението по докторска програма „АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТИ ОТ НЕМАТЕРИАЛНАТА СФЕРА” се обус­лавя от:

●  нарастващ интерес на фирми от производствения сектор, както и от сектора на икономиката, към научноприложни и приложни разработки, свър­зани с тематиката на специалността.

●  необходимост от възпроизвеждане на хабилитирания преподавателски състав докторска програма „АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТИ ОТ НЕМАТЕРИАЛНАТА СФЕРА” чрез повишаване на образователната и научна квалификация на млади асистенти и специалисти от страната;

●  наличие на потребност в завършващите ОКС “бакалавър” и “магистър” студенти за повишаване на образователния им ценз;

●  наличие във ФА на висококвалифицирани хабилитирани преподаватели в широк спектър от специалности с интереси в актуални и перспективни научни и научноприложни области;

Целта на обучението на докторантите по докторска програма „АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТИ ОТ НЕМАТЕРИАЛНАТА СФЕРА” в катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“ (АНП) и в катедра „Електронна техника” (ЕТ) е насочена към:

а) повишаване квалификацията на обучаваните докторанти;

б) формирането им като висококвалифицирани преподаватели за ТУ – София;

в) изграждането им като компетентни, знаещи и можещи учени, готови да посрещнат предизвикател­ствата на съвременната индустрия и технологии.

г) установяване на връзки с бизнес компании, чиято предметна дейност е свързана с извличане на информация от данни. В това отношение, често приложението на принципите на автоматизацията оказва силно положително влияние на развитието на компаниите. Това е предпоставка за привличане на средства от индустрията (в т.ч. финансовата, пазарната, фармацевтичната и др.);

Постигането на поставената цел е свързано с изпълнението на следните задачи:

а) спазване на законовите изисквания при обучението на докторанти;

б) обучението и консултирането на докторантите да се извършва от високо­квали­фицирани хабилити­рани преподаватели;

в) непрекъснато усъвършенстване и осъвременяване на материалната база за следване на световните стандарти в научната област;

г) прилагане на съвременните достижения в областта на информационните техно­логии за търсене, натрупване и обработка на информация и данни;

д) поддържане на непрекъснат контакт, близко взаимодействие и отговаряне на нарастващия интерес на фирми от областта към научно-приложни разработки, свързани с тематиката на докторската прог­рама.

Изискванията към подготовката на специалисти с образователна и научна степен “Доктор” по док­торска програма АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТИ ОТ НЕМАТЕРИАЛНАТА СФЕРА“ са:

●  да имат отлична подготовка в областта на системния подход и автоматизацията;

●  да имат задълбочени познания в областта на линейната алгебра, математическия анализ и статистиката;

●  да имат познания в областта на извличането на информация от данни, включително идентификация на системи, машинно самообучение и др.

●  да имат познания в областта на оптимизацията и числените методи, теория на оценките и др.;

●  да имат подготовка по обработка и анализа на експериментални данни;

● познания в областта на информационните технологии допринасят за практическите аспекти от работата. По-специално знания, насочени към паралелната обработка (технологии като OCL, CUDA и др.), платформи за обработка на големи масиви от данни (т.нар. Big Data задачи) от порядъка на гигабайти, терабайти, петабайти и др.

●  познания по икономика и иконометрия, маркетинг, финанси, планиране, оценка на риска, индустриялен мениджмънт и други области на теорията, обхващана от док­торската програма, допринасят за успешната работа на докторанта;

● задълбочено и творческо познаване и използване на литература в конкретната област, в която е формулирана темата на дисертацията;

●  изява на творческо мислене;

●  придобиване на високо ниво на умения, знания и квалификация за теоретична и/или експеримен­тална изследователска работа.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Електронна техника

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg