faculties_present_img

Специалност "Светлинна техника и източници на светлина"

Анотация на докторантска програма „Светлинна техника и източници на светлина“

Едно от водещите учебно-научни направления на катедра „Електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически транспорт” (ЕСЕОЕТ) към ЕФ e направление “Светлинна техника и източници на светлина“.

Обучението и научноизследователската дейност в тази област имат дългого­дишни традиции и големи перспективи. Успехите се изразяват в реализация и професионално развитие, в страната и чужбина, на завършилите и трите степени на висше образование - ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”. Те стават специалисти, търсени както в сферата на висшето образование, така и в частния бизнес и промишлеността. Научните разработки и достижения на работещите по проблемите на светлинната техника възпитаници на ТУ – София са признати и приети от голям брой специалисти в България и други страни и са защитени с престижни научни публикации.

Денонощната необходимост от светлина и навлизането на твърдотелните светлинни източници (светодиоди и органични светодиоди) обуславя необходимостта от създаването, изучаването и прилагането на нови технологии и методики за производство, фотометриране и приложение на тези светлинни източници и продукти и предоставя актуална тематика за обучаването на докторанти в тази област. Управлението на изкуственото осветление, съобразено с наличието на естествена светлина, човешкото присъствие и работното време на сгради и помещения, води до увеличаване на енергийната ефективност и в този смисъл дава възможност за научно-изследователска дейност и практическа реализация.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Електроснабдяване, електрообзавеждане и електротранспорт

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg