faculties_present_img

Специалност "Метрология и метрологично осигуряване"

Целта на обучението на докторантите по докторска програма „МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ“ в катедра „Прецизна техника и уредостроене“ (ПТУ) е насочена за:

 • повишаване квалификацията на обучаваните докторанти;
 • подготовката им като висококвалифицирани специалисти за индустрията;
 • формирането им като висококвалифицирани преподаватели за ВУ;
 • изграждането им като компетентни, знаещи и можещи учени.

Постигането на тези цели е възможно при успешното решаване на следните Задачи:

 • спазване на законовите изисквания при обучението;
 • обучението и консултирането на докторантите да се извършва от хабилитирани преподаватели с високо ниво на професионална и научна квалификация;
 • непрекъснато да се усъвършенства и осъвременява материалната база с цел интензифициране на изследователския процес;
 • прилагане на информационните технологии за търсене, натрупване и обработка на информация и данни;
 • поддържане на здрава връзка, близко взаимодействие и отговаряне на нарастващия интерес на фирми от производствения и обслужващ сектор към научно-приложни разработки, свързани с обектите на специалността.

Основните направления, в които се развива обучението, са:

 • теория на единството на измерванията;
 • теория на точността на измерванията;
 • възпроизвеждане и предаване на размера на единиците на физичните величини;
 • методи и принципи за изграждане на средства за измерване;
 • теория на методите, принципите и алгоритмите за измерване;
 • методи и алгоритми за метрологичен анализ и метрологичен синтез;
 • методи и обработка на измервателна информация;
 • планиране на измервателен експеримент;
 • подходи и средства за метрологично осигуряване;
 • методи и средства за метрологичен контрол;
 • организация на метрологичното осигуряване;
 • метрологична надеждност на средствата за измерване;
 • автоматизация на измервателния експеримент;
 • автоматизирани системи за изпитване, проверка и калибриране на средства за измерване;
 • системи за контрол на качеството на метрологичната дейност.

Темите на докторантурите по докторската програма „МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ“ се определят от съвременните достижения в областта на измерванията в теоретичен и практичен аспект и са съобразени с националните приоритети, свързани с развитие и разработване на методи и средства за осигуряване на единство на измерванията.

В обучаващото звено – катедра „Прецизна техника и уредостроене“ в МФ има 10 специализирани лаборатории за обучение на докторанти. Теоретичните и експериментални изследвания по докторската програма „МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ“ се провеждат в лабораториите:

 • Взаимозаменяемост и технически измервания
 • Уреди за измерване на геометрични величини
 • Преобразователи и уреди за автоматичен контрол
 • Фино и микромеханична техника
 • Микромеханична и лазерна техника
 • Уреди за измерване на физикомеханични величини
 • Елементи и механизми в прецизната техника
 • Свръх точни измервания
 • Офис техника, надеждност и диагностика
 • Оптична и лазерна техника

Успешното развитие на магистърската специалност „Метрология и измервателна техника” към МФ е допълнителна предпоставка за обучението по докторската програма „МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ“. Специалността се основава на следните учебни курсове:

 • Теоретични основи на метрологията;
 • Основи на измервателната техника;
 • Инженерни изследвания;
 • Проектиране на измервателни средства и системи;
 • Обработка и анализ на измервателна информация;
 • Метрологично осигуряване и метрологична инфраструктура;
 • Надеждност и диагностика на измервателна техника;
 • Интелигентни измервателни системи;
 • Измерване на физико-механични величини в индустрията;
 • Измерване на геометрични величини;
 • Разпределени измервателни системи и виртуални инструменти;
 • Измерване и контрол на параметри на околната и работната среда;
 • Електромагнитна съвместимост на средствата за измерване;
 • Автоматизация на контрола в индустрията;
 • Компютърни  технологии в измерванията и контрола на качеството.

 

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Прецизна техника и уредостроене

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg