faculties_present_img

Специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление"

Образователни цели

Целта на обучението в докторската програма “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ е обучение на висококвалифицирани специалисти, за нуждите на образователната система, държавната администрация и индустрията. В процеса на обучение докторантите развиват теорията и практиката в областта на автоматизираните системи за обработка на информация и управление, като създават продукти и методи за решаване на научно-изследователски и практически задачи, произтичащи от потребностите на индустрията.

 

Знания и умения

Обучаващо звено по докторската програма “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ е катедра АДП. Обучението се провежда в редовна и задочна форма, към 01.2016 г. по докторската програма “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, успешно са приключили своето обучение над 12 докторанти. Докторката програма е подходяща за специалисти, придобили образователно-квалификационна степен “Магистър” на всички специалности от професионални направления: 5.1 Машинно инженерство; 5.2 Електротехника, електроника и автоматика; 5.3 Комуникационна и компютърна техника; 5.4 Енергетика; 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация и 5.13 Общо инженерство.

По време на обучението се изучават дисциплини, свързани с темата на докторската дисертация, съгласно приетия индивидуален план. Докторантите, обучавани в докторската програма “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ имат възможност за международен академичен обмен по редица европейски програми – ERASMUS+, CEEPUS и др.

Основните резултатите от работата на докторанта се публикуват в научни издания. Разработеният докторат се защитава публично пред научно жури.

 

Професионална реализация

Успешно защитилите докторати, получават образователна и научна степен “Доктор“ в професионално направление “5.1 Машинно инженерство“, специалност “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“.

Натрупаните в образователния цикъл знания и умения позволяват на завършилите да се реализират в научно-изследователски, производствено-внедрителски и проектантски звена, занимаващи се с повишаване ефективността на съществуващи, респективно нови производства чрез тяхното автоматизиране и/или повишаване степента на автоматизацията им. Знанията и уменията на придобилите образователна и научна степен „Доктор“ са солидна предпоставка за реализацията им, както в научно-изследователски организации занимаващи се с на автоматизираните системи за обработка на информация и управление, така и непосредствено в производствения сектор за автоматизиране обработката и управлението на информацията, използвана в дейността на конкретни фирми у нас и в чужбина.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Автоматизация на дискретното производство

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg