faculties_present_img

Специалност "Математическо моделиране и приложение на математиката"

Докторската програма Математическо Моделиране и Приложение на Математиката от професионално направление 4.5 Математика дава възможност за обучение на научно изследователска дейност и провеждане на научна и научно изследователска работа в областта на създаване на математически модели на природни, социално икономически, технологични и др. процеси и явления, както и разнообразни приложения на резултатите от теоретичните и теоретико-приложните резултати в областта на математиката. Основната цел и задачи на образователната дейност в докторската програма е изграждане на висококвалифицирани учени в областта на моделирането и приложение на математическите знания в различните области на науката и човешката дейност, които притежават знания и умения за решаване на проблеми от научен и научно-приложен характер.

Общи Изисквания:

Завършилите докторската програма Математическо Моделиране и Приложение на Математиката по професионално направление 4.5 Математика с образователна и научна степен “Доктор” следва:

 • Да притежават професионална подготовка за успешно провеждане на  научни изследвания;
 • Да притежават задълбочени знания в широка област на математическите науки и да ги прилагат за създаването на математически модели и решаването на теоретико-приложни задачи;
 • Да притежават умения за формулиране на проблеми, създаване на математически модели – теоретични, теоретико-приложни и на софтуерно ниво, за даване на предложения за решението им, обосновка на избор на подходи и методи;
 • Да умеят да изучават и да извличат знания от научни трудове, включително на чужд език;
 • Да познават съвременното състояние на научната област Математическо Моделиране;
 • Да създават и интерпретират нови знания, резултат от собствени изследвания или от друга научна дейност;
 • Да използват научен език и стил, характеризиращи се с точност на научната терминология, яснота и логическа последователност при изложение на фактите и резултатите;
 • Да владеят на добро ниво съвременни информационни и комуникационни  технологии.

 

Квалификация на специалиста:

Притежателят на образователната и научна степен “Доктор” по Математическо моделиране и приложение на математиката може да се реализира като:

 • Преподавател в университети, висши училища и др.
 • Научен работник в научни и развойни организации;
 • Консултант по моделиране и решаване на научни и приложни задачи;
 • Участник и ръководител на национални и международни научни и от приложен характер проекти;
 • Експерт и оценител на проекти в различни области на науката, икономиката и социалната сфера; член на жури на дисертационни и хабилитационни трудове, рецензент на научни трудове, ученици и др. в областта на математическото моделиране и приложения;
 • Управител и Мениджър на фирми и компании, в чиято дейност е застъпено математическият подход на работа.

 

Условия за прием и обучение:

 1. Приемът и обучението на докторантите е в съответствие със законовите изисквания (ЗВО, ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни звания в ТУ-София).
 2. За ОНС “доктор” могат да кандидатстват лица, завършили ОКС “магистър” без възрастови ограничения;
 3. Срок за обучени в ОНС “доктор”:
 • 3 години за редовно обучение;
 • 4 години за задочно обучение;
 • 2 години на свободна подготовка.

 

Придобиването на ОНС “доктор” става след успешна публична защита на дисертационен труд.

Обучението на докторантите в ТУ-София в редовна и задочна форма се осъществява според изискванията на ЗПНС и ППЗПНС, както и ППНС на ТУ-София. Обучението протича по съставен и утвърден на КС и на ФС индивидуален план (формуляр http://phd.tu-sofia.bg/university/10 ), в който се фиксират етапите и сроковете на изпълнение. В рамките на докторската програма докторантите се подготвят теоретично и полагат изпит по следните дисциплини, включени в плана:

 • По научната специалност (Математическо моделиране и приложения на математиката – подходящо избрана част);
 • Поне по две теоретични дисциплини в областта на конкретно избраната тематиката на дисертацията;
 • По чужд език по избор.

 

За срока на обучение докторантите могат да посещават и други подходящи курсове по избор и препоръка на научния ръководител.

Предвижда се написването и публикуването на първите научни статии, както и оформянето на текста на дисертационния труд.

Формата на подготовка е:

 • Самостоятелна;
 • Посещение на лекции;
 • Консултации с научния ръководител (поне веднъж седмично).
 • Периодични отчети на КС.
 • Участие в семинари и научни форуми;

 

Примерни курсове в докторската програма по Математическо Моделиране и приложение на математиката от направление 4.5. Математика

 • Математическо моделиране
 • Оптимиране и изследване на операциите
 • Моделиране на бизнес процеси
 • Методология за разработване на научни статии

 

Други по преценка на научния ръководител и според интересите на докторанта.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

4.5. Математика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Математическо моделиране и числени методи

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg