faculties_present_img

Специалност "Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-механични и геометрични величини"

Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-механични и геометрични величини

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Електроизмервателна техника

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg