Специалност "Автоматизация на производството"

Образователни цели

Целта на обучението в докторската програма “Автоматизация на производство“ е обучение на висококвалифицирани специалисти за нуждите на образователната система, индустрията и държавната администрация. В процеса на обучение докторантите развиват теорията и практиката в областта на автоматизацията на производството, като създават продукти и методи за решаване на научно-изследователски и практически задачи, произтичащи от потребностите на индустрията.

 

Знания и умения

Обучаващо звено по докторската програма “Автоматизация на производство“ е катедра АДП. Подготовката се провежда в редовна и задочна форма. Към месец януари 2016 г. по докторската програма “Автоматизация на производство“ успешно са приключили обучението си повече от 30 докторанти. Докторката програма е подходяща за специалисти, придобили образователно-квалификационна степен “Магистър” във всички специалности от професионални направления: 5.1 Машинно инженерство; 5.2 Електротехника, електроника и автоматика; 5.3 Комуникационна и компютърна техника; 5.4 Енергетика; 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация и 5.13 Общо инженерство.

По време на обучението се изучават дисциплини, свързани с темата на докторската дисертация, съгласно приетия индивидуален план. Докторантите, обучавани в докторската програма “Автоматизация на производството“ имат възможност за международен академичен обмен по редица европейски програми – ERASMUS+, CEEPUS и др.

Основните резултатите от работата на докторанта се публикуват в научни издания. Разработеният докторат се защитава публично пред научно жури.

 

Професионална реализация

Успешно защитилите докторати получават образователна и научна степен “Доктор“ в професионално направление “5.1 Машинно инженерство“, специалност “Автоматизация на производство“.

Натрупаните в образователния цикъл знания и умения позволяват на завършилите да се реализират в научно-изследователски, производствено-внедрителски и проектантски звена, занимаващи се с повишаване ефективността на съществуващи, респективно нови производства чрез тяхното автоматизиране и/или повишаване степента на автоматизацията им. Знанията и уменията на придобилите образователна и научна степен „Доктор“ са солидна предпоставка за реализацията им, както в научно-изследователски организации работващи в сферата на автоматизацията, така и непосредствено в производствения сектор, разработващ автоматизиращи устройства и системи у нас и в чужбина.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Автоматизация на дискретното производство

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg