faculties_present_img

Специалност "Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт"

Техническият университет  – София провежда обучение в съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката и практиката по докторската програма „Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт“, което се извършва в катедра „Въздушен транспорт“ при Факултета по транспорта.

Обучението на докторанти по докторската програма „Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт“ е необходимо и актуално, поради необходимостта от подготовката и изграждането на квалифицирани научни кадри, изследователи,  препо­даватели и кадри за администрацията, за българските и европейските нужди в областта на авиационната индустрия, въздушния транспорт и висшето техническо образование.

Тематиката на разработваните дисертации е насочена към числено моделиране и експериментално изследване на динамиката на елементи от конструкцията на летателни апарати, използване на дизелови двигатели на транспортни самолети, изследване и оценка на безопасността на полетите и надеждността на авиационната техника, диагностика и прогнозиране на техническото състояние на въздухоплавателни средства по информация от средствата за обективен контрол, организация и управление на въздушното движение в условия на вулканично замърсяване, интегритет и достъпност на навигационни системи. Специален акцент в докторската програма е отделен върху дисциплини, които надграждат знанията, получени в ОКС „Магистър“.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация


Обучението се провежда на: Български; Английски; Френски;

Технически сътрудник:

Катедра Въздушен транспорт

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg