faculties_present_img

Безкасово плащане на семестриални такси

 Съгласно Заповед № 01 от 03.01.2017г. на Ректора на ТУ- София всички студенти: бакалаври, магистри, магистри - допълващо и магистри - изравнително обучение в Техническия Университет-София ще  заплащат семестриалните и административни  си такси безкасово.

Плащане на семестриална такса за I курс  I семестър.

        Съгласно Заповед № 01 от 03.01.2017г. на Ректора на ТУ- София всички студенти от I-ви курс, I семестър   в Техническия Университет-София ще  заплащат семестриалните и административни  си такси безкасово.

Това може да стане чрез  POS терминал в касите на ТУ или с бюджетно платежно нареждане.

I. Плащане чрез POS – терминал на касите на ТУ.

Семестриалната такса  и всички административни такси  могат да се платят  на касата  в ТУ-София  чрез POS-терминал (стая 1337).

След плащане студента получава квитанция, която представя във факултетната канцелария

II. Плащане на семестриални и административни такси чрез бюджетно платежно нареждане.

Банкова сметка в лв. IBAN: BG89BNBG96613100103601, BIC: BNBGBGSD.

Образец на попълнено платежно нареждане ще намерите тук.

Чуждестранните студенти  от страни нечленки на ЕС, чиито такси са посочени в заповедта в евро,  и желаят да заплатят таксата си в евро, могат да ползват валутната  сметка на ТУ в БНБ в евро: BG14BNBG96613400103641,   BIC: BNBGBGSD.

Чуждестранните студенти от страни, членки на ЕС, които плащат такси като български студенти, могат да ползват горната сметка за плащане в евро като ползват фиксинга на БНБ, който е:  1 евро=1,95583 лв.

Пример: 325лв. : 1,95583= 166.17евро.

За всички останали студенти (от от I-ви курс, II семестър до IV курс)

Това може да стане чрез системата за електронни разплащания ePay.bg, на POS терминал в касите на ТУ и с бюджетно платежно нареждане.

I. Плащането през ePay.bg  може да стане по Интернет (ePay) или на банкомат (B-Pay).
Най-важното, което трябва да знаете, за да ползвате тези услуги: 

     1. Убедете се, че банковата карта, която ще използвате, е в списъка с банкови карти, допустими за плащане в ePay и B-pay.

     2. За плащане чрез Интернет е необходимо да се регистрирате като потребител в страницата на еPay.bg в рубриката „Нова регистрация“.

   3. След като регистрирате име и парола изберете "Платежно средство" и изберете начина, по който ще нареждате плащания през системата.

   4. За да получавате задължението за семестриална такса в ePay.bg е необходимо с вашето име и парола да влезете в рубриката "Плащане на сметки", “Добавяне на сметка за плащане”, секция, "Образование", търговско име "ТУ-София" и за абонатен номер да посочите вашия Единен Граждански Номер (десет знака) и факултетен номер, разделени с точка. 

Пример: за ЕГН 8601011111 и факултетен номер 12345678 въвеждате 8601011111.12345678.

    5. За да плащате на банкомат (B-Pay) е необходимо да изберете  последователно: "Други услуги", "B-pay", за  "Код на търговец" се въвежда 86666. Следва въвеждане на ЕГН, а в полето "Персонален код" - Вашия факултетен номер. За да извършите плащане не е необходимо предварителна регистрация.  Процедурата е нагледно описана в страницата на epay.bg в рубриката "Плащане на сметки на банкомат".

След като плати през Интернет или на банкомат, студентът е длъжен да се яви във Факултетната студентска канцелария, където се проверява по електронен път дали е платил таксата, след което се записва.
През системата ePay и B-Pay, може да се плаща  само цялата семестриална такса.

 

II. Плащане чрез POS – терминал на касите на ТУ.

Семестриална такса за един семестър на две вноски, цяла семестриална такса и всички административни такси  могат да се платят  на касата  в ТУ-София чрез POS-терминал.

След плащане студента получава квитанция, която представя във факултетната канцелария.

 

III. Плащане на семестриални и административни такси чрез бюджетно платежно нареждане.

Банкова сметка в ЛЕВА (лв.) IBAN: BG89BNBG96613100103601, BIC: BNBGBGSD.

Образец на попълнено платежно нареждане може да видите ТУК.

Докторантите и чуждестранните студенти в ТУ ще заплащат годишните и семестриални  такси на POS терминалите в касата  или чрез бюджетно платежно нареждане. 

Чуждестранните студенти  от страни нечленки на ЕС, чиито такси са посочени в заповедта в евро,  и желаят да заплатят таксата си в евро, могат да ползват валутната  сметка на ТУ в БНБ в евро IBAN: BG14BNBG96613400103641,   BIC: BNBGBGSD.

Чуждестранните студенти от страни, членки на ЕС,които плащат такси като български студенти, могат да ползват горната сметка за плащане в евро като ползват фиксинга на БНБ, който е:  1 евро=1,95583 лв.

Пример: 325лв: 1,95583= 166.17евро.


Между ТУ-София, SG – Експресбанк и ePay е сключен тристранен договор, въз основа на който  студентите на ТУ не заплащат таксата за обслужване към ePay, а дебитните карти, издадени от SG Експресбанк са освободени от месечни такси.

На студенти, които желаят да притежават дебитни карти, такива могат да им бъдат издадени от SG Експресбанк в офиса на банката на ул. "проф. Г. Брадистилов" №16, пред I-ви блок на ТУ - София.


За допълнителна информация: 
г-жа Румяна Мушмова, о-л „Финансово-счетоводен“, тел. 965-2264, е-mail: mouch@tu-sofia.bg