Специалност "Технология на електронното производство"

Обучението по докторска програма ,,Технология на електронното производство“ се обуславя от:

 • нуждата за поддържане необходимия количествен и качествен състав на преподавателски екип, в това число и на хабилитиран състав по научната специалност „Технология на електронното производство” чрез повишаване на образователната и научна квалификация на млади асистенти;
 • подготовка на специалисти с най-висока степен на образование и хабилитирани кадри за научно-изследователки програми в тази област, като отговор на приоритетите заложени в „Хоризонт 2020“ ;
 • наличие и възможност на завършващите ОКС “бакалавър” и “магистър” студенти за повишаване на образователния им ценз;
 • наличие във ФЕТТ на висококвалифицирани хабилитирани преподаватели с широк спектър от  интереси вписващи се в областта на технологиите за електронно производство;
 • нарастващ интерес на фирми от производствения сектор към научно-приложни разработки, свързани с електронното производство.

Целта на обучението на докторантите по докторска програма “Технология на електронното производство” в ОБУЧАВАЩОТО ЗВЕНО е насочена към:

а) повишаване квалификацията на обучаваните магистри и придобиване на докторска степен;

б) формирането им като основа за израстване на висококвалифицирани преподаватели за ВУ;

в) изграждането им като компетентни, знаещи и можещи кадри потенциал за учени, готови да посрещнат предизвикателствата на съвременната индустрия и технологии.

Постигането на поставената цел е свързано с изпълнението на следните задачи:

а) спазване на законовите изисквания при обучението на докторанти;

б) обучението и консултирането на докторантите да се извършва от високо­квали­фицирани хабилитирани преподаватели;

в) непрекъснато усъвършенстване и осъвременяване на материалната база за следване на световните стандарти в научната област;

г) прилагане на съвременните достижения в областта на информационните и комуникационни технологии за развойна дейност, анализ и обработка на информация и данни;

д) поддържане на непрекъснат контакт, близко взаимодействие и отговаряне на нарастващия интерес на фирми от областта към научно-приложни разработки, свързани с тематиката на докторската програма;

е) осъществяване на контакти с други университети, разработка на съвместни изследователски проекти и изследвания

Изискванията към подготовката на специалисти с образователна и научна степен “Доктор” по ,,Технология на електронното производство“ са в съответствие с държавните изисквания и приетия академичен стандарт на ТУ-София:

 • специализирани знания
 • да имат отлична подготовка в областта на електрониката;
 • да притежават специфични познания в областта на материалите и технологиите за получаването и обработката им;
 • да имат познанния в областта на физиката, химията и математиката;
 • да познават процесите на производство на електронна апаратура, оптимизирането им и техния контрол;
 • да имат познания в съвременните методи за измерване и контрол на материали и процеси;
 • да познават документите в областта на стандартизирането в областта на докторантурата;
  • общи изнания и личностни качества
 • да имат подготовка в областта на комуникационната техника и информационните технологии;
 • задълбочено и творческо изучаване на литературните източници, в която е формулирана темата на дисертацията;
 • ясно и точно изразяване на творческо мислене;
 • придобиване на високо ниво на умения, знания и квалификация за теоретична и/или експериментална изследователска работа;
 • да умее да представя идеи, концепции и резултати пред специалисти и работни колективи;
 • да може да работи самостоятелно по поставените проблеми или в колектив с други специалисти.
Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Електронна техника

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg