faculties_present_img

Семестриални такси за учебната 2018/2019 - платено обучение

На основание чл. 95 ал.4 от Закона за висше образование и Протокол № 6 на АС на ТУ - София от 03.07.2019 г. са определени таксите за платено обучение на студенти (бакалаври и магистри) за I и II семестър и докторанти за уч. 2019/2020 г., съгласно заповед № 1844 / 09.07.2019:

Такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Семестриалните такси за платено обучение на студенти за ОКС „бакалавър” за уч. 2019/2020 г., както следва:

 

За студенти от специалности „Стопанско управление”, „Публична администрация” 

Редовно обучение
Задочно обучение

521.50 лв.
205.50 лв.

За студенти от всички останали специалности

Редовно обучение       
Задочно обучение

1320 лв.
497 лв.

 

Годишни такси за платено обучение на докторанти за уч. 2019/2020 г., както следва:

 

За докторанти I ниво

Редовно обучение
Задочно обучение

3320 лв.
1700 лв.

За докторанти II ниво

Редовно обучение
Задочно обучение

5520 лв.
2800 лв.

За докторанти III ниво

Редовно обучение
Задочно обучение

7000 лв.
4000 лв.

 

Семестриалните такси за платено обучение на студенти за ОКС „магистър”, изравнително и допълващо магистърско обучение за уч. 2019/2020 г., както следва:

 

Факултет

Специалност

Редовно обучение

Задочно
обучение

Еднократно
плащане

Разсрочено
плащане

Еднократно
плащане

ПЪРВА ВНОСКА
/срок на плащане/
Зимен семестър
При записване
Летен семестър
При записване

ВТОРА ВНОСКА
/срок на плащане/
Зимен семестър
до 22.11.2019 г.
Летен семестър
до 26.04.2020 г.

ФА Автоматика, информационна
и управл. техника
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 650 лв.
ФА С-ми за енергоефективно
управление
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 650 лв.
ФА Вградени с-ми за управление 1100 лв. 550 лв. 550 лв. 650 лв.
ФА Вградени с-ми за управление
/английски език/
1250 лв. 625 лв. 625 лв. -
ЕФ Електротехника 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
ЕФ Електроенергетика и
електрообзавеждане
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
ЕФ Електрическа е-гия от възобнов.
енерг. източници
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
ЕМФ Топлоенергетика 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ЕМФ Ядрена енергетика 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ЕМФ Дизайни технологии за
облекло и текстил
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
ЕМФ Хидравлична и пневматична
техника
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ЕМФ Инженера безопасност и охрана
на труда
925 лв. 462.50лв. 462.50 лв. -
ЕМФ Газово инженерство и
мениджмънт
- - - 525 лв.
ЕМФ ЕТ и ЕФ в СПО 925 лв. 462.50 лв 462.50 лв 525 лв.
МТФ Компютърно проектиране и
технологии в машиностроенето
1100 лв. 550 лв. 550 лв. 600 лв.
МТФ Дигитални индустриални
технологии
1100 лв. 550 лв. 550 лв. -
МТФ Инженерна екология 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
МФ Машиностроене и уредостроене 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525лв.
МФ Мехатроника 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
МФ Инженерна логистика 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
МФ Техническо законодателство и
управление на качеството
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
МФ Инженерен дизайн 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
МФ Проектиране на иновативни
инженерни продукти
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
МФ Медицинска техника 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
МФ Метрология и измервателна
техника
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
МФ Потребитлски ориентиран дизайн
на опаковки
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
МФ

Техническа безопасност на раб.
оборудване

925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
ФЕТТ Електроника 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
ФЕТТ Микротехнологии и
наноинженеринг
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФЕТТ Силови електронни системи 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФТК Телекомуникации 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФТК Иновативни комуникационни тех.
и предприемачество
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФКСТ Компютърни технологии и
приложно програмиране
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
ФКСТ Компютърни технологии в
нематериалната сфера
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФКСТ Компютърно и софтуерно
инженерство
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФКСТ Графичен и уеб дизайн 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ТФ Транспортна техника и
технологии
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ТФ Авиационна техника и
технологии
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ТФ Технология и управление на
транспорта
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ТФ Авиационно инженерство
/на английски език/
3250 лв. 1625 лв. 1625 лв. -
СФ Индустриален мениджмънт 1100 лв. 550 лв. 550 лв. 600 лв.
СФ Стопанско управление 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
СФ Мениджмънт в
електроенергетиката
- - - 600 лв.
СФ Управление на проекти - - - 600 лв.
ФАГИОПМ Стопанско управление
(немски език)
1100 лв 550 лв 550 лв -
ФАГИОПМ Компютърни системи и
технологии (немски език)
1100 лв. 550 лв. 550 лв. -
ФАГИОПМ Изравнително обучение
/всички специалности/
1100 лв. 550 лв. 550 лв. -
ФАГИОПМ Индустриален мениджмънт
(немски език)
1100 лв. 550 лв. 550 лв. -
ФАГИОПМ Общо машиностроене
(немски език)
1100лв. 550 лв. 550 лв. -
ФАИО Индустриално инженерство
(англ. език)
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФАИО Електронно управление
(англ. език)
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФАИО Информационни технологии за
управление на бизнеса
(англ. език)
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФФОЕ Информационни и
комуникационни технологии
(френски ез.)
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФФОЕ Електротехника, електроника
и автоматика (френски ез.)
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФПМИ Приложна математика 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФПМИ Информатика и софтуерни науки 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФИЛИАЛ
ПЛОВДИВ
 
ФМУ Машиностроителна техника и
технологии
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФМУ Машиностроене и уредостроене 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФМУ Мехатроника 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФМУ Транспортна техника и
технологии
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФМУ Авиационна техника и
технологии
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФМУ Полиграфия/ Дизайн и
печатни комуникации
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФМУ Мениджмънт на автомобилен
транспорт
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФЕА Оптоелектронна и лазерна
техника
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФЕА Комтърни системи и технологии 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФЕА Електротехника 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФЕА Автоматика, информационнa и
управляваща техника
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФЕА Електроника 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
ФЕА Индустриална електроника - - - 525 лв.
ФЕА Индустриално инж. (англ. ез.) 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
ФЕА СОТАСС 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. -
БАЗА
СЛИВЕН
 
ИПФ Иновации и технологии
в педагогиката
800 лв. 400 лв. 400 лв. 600 лв.
ИПФ Предучилищна и нач.
училищна педагогика
800 лв. 400 лв. 400 лв. 600 лв.
ИПФ Автоматика, информационна и
управляваща техника
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
ИПФ Автоматика и информационни технологии 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
ИПФ Електротехника 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
ИПФ Компютърна бизнес
информатика
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
ИПФ Автотранспортна техника 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
ИПФ Електрическа енергия от
възобновяеми енерг.източн.
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
ИПФ Компютърни технологии в
машиностроенето
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
ИПФ Иновации и т-гии в педагогика 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
ИПФ Автотехническа експертиза 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
ИПФ Проектиране и технологии за
облекло и текстил
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
ИПФ Отоплителна, вентилационна и
климатична т-ка
925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
ИПФ Топлотехника 925 лв. 462.50 лв. 462.50 лв. 525 лв.
ИПФ Мениджмънт на туристическия бизнес 925 лв. 462.50 лв.  462.50 лв. 525 лв.