Специалност "Ергономия и промишлен дизайн"

Докторантската програма по научната специалност "Ергономия и промишлен дизайн" към кат. „Инженерен дизайн“,  включва индивидуално обучение и експериментална работа по актуални научни и научно-приложни теми в областта на формоизграждането, пластиката и ергономията, повърхнинната и цветова специфика като елементи на емоционалното въздействие в дизайна на: продукти с битово предназначение, приложната графика, дизайна на облекло и аксесоари, средствата за производство, дизайн на опаковката, като  синтез на индустриалния дизайн и приложната графика, а също така дизайна на статична /индивидуална и обществена, експозиционна и производствена среда/, както и дизайна в динамичната жизнената среда / интериор и екстериор на публични и индивидуални транспортни средства/.

Обект на изследване са както социално  потребителският адрес, който е определящ за смисловата логика на предпочитаните технологични специфики, така и тяхната връзка с маркетингови и пазарни аспекти при перспективни шансове на изделията, предназначени за световния пазар. Важни фактори при концепцията  на производствата са и екологията, а също така авторско - правната проблематика, свързана с регистрацията и правната закрила на интелектуалната и индустриална собственост.

Съблюдава се и присъствието на съвременните високи и екологично издържани технологии за производство и получаване на качествена и надеждна инженерна продукция.

Важна тенденция е все по- интензивното индивидуализиране на тиражният индустриален дизайн и постепенното му трансформиране в индивидуален дизайн.  Прилагат се и съвременните подходи при съчетаване на класическите ръчни занаятчийски методи и техники при проектирането на изделия и системи от авангардни леки и здрави материали, посредством модерни цифрово базирани методи за проектиране, тестване и производство.

Обучението обхваща пълния цикъл от преценка на техническите изисквания към дизайна, до изборът на подходящи материали и производствени методи за изпълнението на конкретни конструктивни и технологични задачи.

Резултатите от научно изследователската дейност намират широк прием в авторитетни специализирани издания, отразяват се на престижни международни форуми, експозиции и изложения . 

Обучението обогатява и надгражда познанията и практическите умения, нужни за новаторски подход при разрешаването на сложни проблеми – както от науката, така и от стопанската практика. Може да се отбележи, че свързаната с нея индустрия в страната е преодоляла кризата от последните години и се развива все по-динамично. Съответно и търсенето на висококвалифицирани кадри се засилва с бързи темпове.  Дисертационните теми се формулират върху реални проблеми, продиктувани от потребностите на практиката. Докторантите се насърчават да насочват изследователската си дейност в перспективни направления, които биха благоприятствали и собствената им реализация след успешното приключване на тази по-висша степен от академичната си подготовка в Технически университет - София. 

Отзиви за научния и практическия принос на дисертационните трудове са получавани не само от български институти и промишлени предприятия, но и от водещи научни организации и фирми в чужбина.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.13. Общо инженерство


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Инженерен дизайн

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg