Специалност "Биоавтоматика"

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

БИОАВТОМАТИКА

Целта на обучението на докторантите по докторска програма „БИОАВТОМАТИКА“ в катедрата „Автоматизация на непрекъснатите производства” (АНП) към ФА е насочена към:

а) повишаване квалификацията на обучаваните докторанти;

б) формирането им като висококвалифицирани преподаватели за ТУ-София;

в) изграждането им като компетентни, знаещи и можещи учени, готови да посрещнат предизвикателствата на стратегическите съвременни индустрии и технологии.

Постигането на поставената цел е свързано с изпълнението на следните задачи:

а) спазване на законовите изисквания при обучението на докторанти;

б) обучението и консултирането на докторантите да се извършва от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели;

в) непрекъснато усъвършенстване и осъвременяване на материалната база за следване на световните стандарти в научната област;

г) прилагане на съвременните достижения в областта на информационните, комуникационни и интегрирани управляващи технологии за развойна дейност, анализ и обработка на информация и данни;

д) поддържане на непрекъснат контакт, близко взаимодействие и отговаряне на нарастващия интерес на фирми от областта към научно-приложни разработки, свързани с тематиката на докторската програма.

Изискванията към подготовката на специалисти с образователна и научна степен “Доктор” по докторска програма „БИОАВТОМАТИКА“ са:

● да имат отлична подготовка в областта на биоавтоматиката и биопроцесните системи;

● да притежават специфични познания в интердисциплинарната област на биотехнологиите;

● да имат подготовка в областта на индустриалната комуникационна техника и технологии;

● да имат познания в областта на индустриалните информационни технологии;

● да имат познания в областта на разпределените системи и разпределените вградени системи;

● да имат познания в съвременната измервателна техника в областта на биотехнологиите и биотехнологичните експерименти;

● задълбочено и творческо познаване и използване на литература в конкретната област, в която е формулирана темата на дисертацията;

● изява на творческо мислене;

● придобиване на високо ниво на умения, знания и квалификация за теоретична и/или експериментална изследователска работа.

Във ФА като ОБУЧАВАЩОТО ЗВЕНО има три специализирани лаборатории по „Биоавтоматика”, оборудвани със специфична измервателна апаратура, специализирана ферментационна и управляваща техника, където успешно могат да бъдат обучавани докторанти по докторска програма „БИОАВТОМАТИКА“. Изследванията на докторантите се извършват в лаборатории: „Ферментационни технологии и автоматично управление на биотехнологични процеси”, “Биоавтоматика, Биоинформатика и Биоинженерни системи”, „Човешкият фактор в системите за управление“.

ТУ- София, Факултет по Автоматика (специално катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства”) е учебното заведение в България, което може да осигури обучение на докторанти по докторска програма „БИОАВТОМАТИКА“, което да е в съответствие с европейските изисквания по отношение на типа на изследванията:

● теоретични и експериментални;

● с интердисциплинаред инженерен характер.

Темите, по които се обучават докторантите по тази програма, са актуални и се определят от националните приоритети в конкретната научно-изследователска област, а именно: развитие методи и средства за изследване и управление на биопроцесни системи в съответствие със съвременните стандарти.

Допълнителни мотиви за обучението на докторанти по докторска програма „БИОАВТОМАТИКА“ във ФА на ТУ-София е и успешното развитие на специализацията по „Биоелектроинженерство”, която се основават на съвременните учебни курсове:

● Ферментационни технологии;

● Оценяване и управление на биотехнологични процеси;

● Биосензорни системи и анализатори;

● Анализ на данни и системи за автоматизация на ферментационни процеси;

● Биоинформатика;

● Теория на разпознаване на образи;

  • Стохастичен анализ на биопроцесни системи;

  • Диналични системи в биотехнологиите;

  • Проектиране на управляващи системи за биотехнологични производства.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български; Английски;

Технически сътрудник:

Катедра Автоматизация на непрекъснатите производства

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg