Специалност "Точно уредостроене"

Целта на обучението на докторантите по докторска програма „ТОЧНО УРЕДОСТРОЕНЕ“ в катедра „Прецизна техника и уредостроене“ (ПТУ) е насочена за:

 • повишаване квалификацията на обучаваните докторанти;
 • подготовката им като висококвалифицирани специалисти за индустрията;
 • формирането им като висококвалифицирани преподаватели за ВУ;
 • изграждането им като компетентни, знаещи и можещи учени.

 

Постигането на тези цели е възможно при успешното решаване на следните Задачи:

 • спазване на законовите изисквания при обучението;
 • обучението и консултирането на докторантите да се извършва от хабилитирани преподаватели с високо ниво на професионална и научна квалификация;
 • непрекъснато да се усъвършенства и осъвременява материалната база с цел интензифициране на изследователския процес;
 • прилагане на информационните технологии за търсене, натрупване и обработка на информация и данни;
 • поддържане на здрава връзка, близко взаимодействие и отговаряне на нарастващия интерес на фирми от производствения и обслужващ сектор към научно-приложни разработки, свързани с обектите на специалността.

Основните направления, в които се развива обучението, са:

 • точностен синтез на механизми, уреди и системи;
 • методи и принципи за проектиране на елементи, механизми и уреди;
 • планиране и автоматизация на инжнерния експеримент;
 • разработване и изследване на елементи, уреди и системи във фината, микромеханичната и нанотехниката;
 • надеждност на уредите и системите;
 • автоматизирани системи за проектиране;
 • приложения на елементи, мехнизми и уреди в медицината, биотехнологиите, офис техниката, измервателната техника.

 

Темите на докторантурите по докторската програма „Точно уредостроене“ се определят от съвременните достижения в областта на механиката, прецизната техника, уредостроенето и измервтелната техника в теоретичен и практичен аспект и са съобразени с националните приоритети в индустрията.

В обучаващото звено – катедра „Прецизна техника и уредостроене“ в МФ има 10 специализирани лаборатории за обучение на докторанти. Теоретичните и експериментални изследвания по докторската програма „Точно уредостроене“ се провеждат в лабораториите:

 • Взаимозаменяемост и технически измервания
 • Уреди за измерване на геометрични величини
 • Преобразователи и уреди за автоматичен контрол
 • Фино и микромеханична техника
 • Микромеханична и лазерна техника
 • Уреди за измерване на физикомеханични величини
 • Елементи и механизми в прецизната техника
 • Свръх точни измервания
 • Офис техника, надеждност и диагностика
 • Оптична и лазерна техника

 

Успешното развитие на магистърските специалности Мехатроника, Метрология и измервателна техника, Медицинска техника към МФ е допълнителна предпоставка за обучението по докторската програма „Точно уредостроене“.

 

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Прецизна техника и уредостроене

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg