Специалност "Квантова и оптоелектроника"

В катедрата има изградена докторанска школа по "Квантова и оптоелектроника". През годините са преминали редица докторанти, защитили успешно дисертации под ръководството на проф. дфн дтн Марин Ненчев, проф. д-р Антон Дандаров и др.  

Списък на защитили докторанти и дисертации в областта на квантовата и оптоелектроника (подготвени в катедрата и с Ръководител от Катедрата ОЕЛТ - 8, с Ръководител от Катедрата и подготовка извън нея – 3) и докторантури в процес на подготовка в Катедрата - 2

1. маг. инж. Христо Тодоров Кисов; Редовна; Защитил 2012 ; Тема: „Разработване на твърдотелни квантово-електронни генератори на основата на Неодим-ИАГ среди с безконкурентна едновременна генерация на двойка линии и честоти в интервала 1 – 1,4 микрона”; Ръководител: проф. дтн дфн Марин Ненчев Ненчев

2. инж. Пламена Тихомирова Тодорова; Редовна; Защитила 2011; Тема”Разработване на нетрадиционни методи и техники за времево и спектрално управление на квантови оптични резонатори”; Ръководител: проф. дтн дфн Марин Ненчев Ненчев, Научен консултант: доц. д-р инж. Маргарита Денева

3.маг. инж. Ани Атанасова, Редовна, Защитила 2010 г. Тема: Ръководител проф.дтн. дфн. Марин Ненчев

3.маг. СтаниславаНенова Рабаджийска; 2010; Редовна;Защитила.2015; Тема „Много- вълнови лазерно-измерителни системи за биомедицински изследвания и приложения”; Ръководители: проф. дтн. дфн. Марин Ненчев; проф. Антон Атанасов Дандаров

4. маг. инж. Янка Николова Кисова; 01.03.2011; Задочна; Защитила 2015; Тема „Нетрадиционни електрически схеми за възбуждане на твърдотелни квантови оптични генератори - анализ, синтез и оптимизации”; Ръководители доц. д-р инж. Светослав Иванов; проф. дтн. дфн. Марин Ненчев Ненчев

5.. маг. Пепа Иванова Узунова – Задочна, Защитила 2008. Тема:Разработване на нетрадиционни пренастройваеми лазери за научни и биомедицински приложения” Научен Ръководител: проф. дфн. дтн. Марин Ненчев, научен консултант - доц. д-р инж. Маргарита Денева

6. маг. инж. Андрей Делев Делев, защитил 2004 г.;Ръководител:проф. дтн. дфн. Марин Ненчев Ненчев

7. маг.инж. Маргарита Денева, защитила 1999 г.  Ръководител: проф. дтн. дфн. Марин Ненчев

8. маг.инж. Ивелин Бакалски,Задочна, Защитил  1999 г. Ръководител: проф. А.Дандаров

Защитили докторанти извън катедрата с Ръководител от Катедрата ОЕЛТ

9. маг.инж. Димитър Славов – защитил 1998 г. Ръководител: проф. Марин Ненчев ИЕ-БАН

10.маг.инж.Захари Пешев – защитил-1994, Ръководител проф. Марин Ненчев, ИЕ-БАН

11.маг.инж. Атанаска Делева -  защитила 1992 г. Ръководител проф.М.Ненчев, ИЕ-БАН

Настоящи в подготовка:

12. маг. инж. Вълко Пенев Казаков; Зачислен - 01.07.2014; Редовна; В процес; Тема „Мултиканални квантово-електронни устройства на кондензирани среди и приложения”; Ръководител: доц. д-р инж. Маргарита Ангелова Денева;

13. маг. инж. Ваня Милкова Плачкова; Зачислена - 01.03.2015; Редовна; НЕ; В процес; Тема „Създаване на лазерни и оптоелектронни инсталации за изследване на биомедицински обекти във ветеринарната медицина и здравеопазването, включително и приложения”; Ръководители: доц. д-р инж. Маргарита Ангелова Денева, проф. дтн дфн Марин Ненчев Ненчев.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Компютърни системи и технологии

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg