Специалност "Електрозадвижване"

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

Електрозадвижване“

Целта на обучението на докторантите по докторска програма „ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ“ в катедра „Автоматизация на електрозадвижванията“ (АЕЗ, ФА) е насочена към:

а) повишаване квалификацията на обучаваните докторанти;

б) формирането им като висококвалифицирани преподаватели за ТУ-София;

в) изграждането им като компетентни, знаещи и можещи учени, готови да посрещнат предизвикателствата на съвременната индустрия и технологии.

Постигането на поставената цел е свързано с изпълнението на следните задачи:

а) спазване на законовите изисквания при обучението на докторанти;

б) обучението и консултирането на докторантите да се извършва от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели;

в) непрекъснато усъвършенстване и осъвременяване на материалната база за следване на световните стандарти в научната област;

г) прилагане на съвременните достижения в областта на информационните и комуникационни технологии за развойна дейност, анализ и обработка на информация и данни;

д) поддържане на непрекъснат контакт, близко взаимодействие и отговаряне на нарастващия интерес на фирми от областта към научно-приложни разработки, свързани с тематиката на докторската програма.

Изискванията към подготовката на специалисти с образователна и научна степен “Доктор” по докторска програма „ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ“ са:

● да имат отлична подготовка в областта на базовата електроника;

● да притежават специфични познания в областта на електронните уреди и системи;

● да имат подготовка в областта на комуникационната техника и технологии;

● да имат познания в областта на информационните технологии;

● да имат познания в областта на разпределените системи и разпределените вградени системи;

● да имат познания в съвременната измервателна техника от ниски до свръхвисоки честоти;

● задълбочено и творческо познаване и използване на литература в конкретната област, в която е формулирана темата на дисертацията;

● изява на творческо мислене;

● придобиване на високо ниво на умения, знания и квалификация за теоретична и/или експериментална изследователска работа.

Във ФА като ОБУЧАВАЩОТО ЗВЕНО има седем специализирани лаборатории по „ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ”, оборудвани със специфична измервателна апаратура и специализирани тестери където успешно могат да бъдат обучавани докторанти по докторска програма „ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ“. Материалната база на катедра АЕЗ дава добри възможности за обучение на образователно-научната степен “доктор”. Докторантите имат свободен достъп до всички лаборатории и цялата налична материална база и Интернет. На всички докторанти в катедрата е осигурена възможност за работа с персонален компютър.

ТУ- София, Факултет по Автоматика (специално катедра „АЕЗ”) е учебното заведение в България, което може да осигури обучение на докторанти по докторска програма „ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ“, което да е в съответствие с европейските изисквания по отношение на типа на изследванията:

● теоретични и експериментални;

● с инженерен характер.

Темите, по които се обучават докторантите по тази програма, са актуални и се определят от националните приоритети в конкретната научно-изследователска област, а именно: развитие методи и средства за изследване и усъвършенстване на електрозадвижване в съответствие със съвременните стандарти.

Допълнителни мотиви за обучението на докторанти по докторска програма „ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ“ във ФА на ТУ-София е и успешното развитие на специализациите по „Електрозадвижване и автоматизация на машини”, които се основават на съвременните учебни курсове:

 • Електромеханични устройства

 • Електромеханични системи

 • Управление на електромеханични системи

 • Силова електроника в електрозадвижванията

 • Логическо управление

 • Теория на електрозадвижванията

 • Сградна автоматизация

 • Системи за управление на електрозадвижванията

 • Управляваща електроника в електромеханиката

 • Компютърен мониторинг и управление

 • Оптимално управление на електромеханични системи

 • Микропроцесорни електрозадвижвания

 • Импулсна и цифрова схемотехника;

 • Микропроцесорна техника;

 • Идентификация на системи;

 • Системи за управление на електрозадвижванията;

 • Автоматизирани производствени системи.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Автоматизация на електрозадвижванията

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg