Специалност "Двигатели с вътрешно горене"

Обучението по докторска програма „Двигатели с вътрешно горене“ се осъществява в катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт“ към Факултета по Транспорта при ТУ – София.

Обучението по докторска програма „Двигатели с вътрешно горене“ се обуславя от:

 • широкото приложение на двигателите с вътрешно горене в почти всички предметни области на човешката дейност;
 • непрекъснато нарастващите потребности на индустрията по отношение на високо квалифицирани кадри;
 • необходимостта от възпроизвеждане на хабилитирани преподаватели по двигатели с вътрешно горене;
 • стремежа на завършилите инженерни кадри за придобиване на нови теоретични и практически знания.

          Целта на обучението по докторска програма „Двигатели с вътрешно горене“ е:

 • подготовка на високо квалифицирани специалисти в областта на теорията, конструкцията системите за управление, изпитването и експлоатацията на двигателите с вътрешно горене;
 • изграждане на млади научни работници по на двигателите с вътрешно горене, притежаващи потенциала за решаване на конкретни изследователски и приложни проблеми;
 • създаване на компетентни кадри за висшето образование и индустрията.

Постигането на поставената цел се обуславя от:

 • обучение на докторантите в съответствие със ЗВО, ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Вътрешни правила за развитие на академичния състав на ТУ-София;
 • наличието на квалифицирани хабилитирани преподаватели в катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт“;
 • наличието на съвременна материална база;
 • сътрудничеството със специалисти в областта на двигателите с вътрешно горене от водещи чуждестранни университети;
 • контактите с множество фирми от индустрията, развиващи дейност в нашата страна.

Изискванията към обучаващите се по докторска програма „Двигатели с вътрешно горене“ са следните:

 • магистърска степен по специалността „Транспортна техника и технологии“ или друга специалност, свързана с изучаването на двигатели с вътрешно горене и автомобилна техника;
 • мотивация за придобиване на нови знания и практически умения;
 • умения за работа в екип;
 • желание за изграждане на нова и обновяване на съществуващата материална база на обучаващата катедра.
Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация


Обучението се провежда на: Български; Английски; Френски;

Технически сътрудник:

Катедра Двигатели, автомобилна техника и транспорт

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg