Специалност "Локомотиви, вагони, трамваи"

За специалността

Докторската програма по „Локомотиви, вагони и трамваи“ е насочена към придобиване на знания в областите проектиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на релсовия возила. Тематиката на разработваните дисертации е насочена към повишаване ефективността на конструкциите, машините, агрегатите и съоръженията, използвани в железопътните състави, метрополитена, трамвайния транспорт и други конвенционални и неконвенционални състави. Специален акцент в докторската програма е отделен върху дисциплини, надграждащи знанията, получени при обучението в ОКС „магистър“.

Защо да избера тази специалност?

Докторската програма създава условия да се придобия умения, като например:

 • Да се използва съвременен специализиран софтуер за решаване на поставените задачи;
 • Да се работи в екип;
 • Да се анализира, обработва и структурира получената информация при решаването на поставените задачи;

Да се подготвят научни публикации.

Какви са изискванията за прием?

Кандидатстването и постъпването в специалността се регламентира от Наредбата за приемане на докторанти в Технически университет София.

Какво ще уча?

Съгласно квалификационната характеристика на програмата по „Локомотиви, вагони и трамваи” докторантите придобиват знания и умения за:

 • Математическо моделиране на механични и енергетични релсови транспортни системи;
 • Системен анализ, разработване и оптимизация на механични и енергетични релсови транспортни системи;
 • Методология на разработване на експериментални, виртуални и комбинирани измервателни системи;
 • Планиране и реализиране на експериментални изследвания;
 • Синтез, обработка и анализ на експериментални данни.

Други знания и умения, свързани с разработването на дисертационния труд, могат да се обособят в следните направления:

 • Отлична литературна осведоменост за съвременните научни и практически достижения в областта на научната специалност;
 • Умение да откриват и да дефинират нерешени научни и практически проблеми или проблеми, които се нуждаят от доразвития;
 • Систематизиране и критично осмисляне на съществуващи научни тези и аргументирано представяне свои такива, концепции, модели, методи на изследване и т.н.;
 • Самостоятелно провеждане на научни и приложни изследвания, оформяне и представяне на резултатите разбираемо, логично, прецизно и коректно;
 • Популяризиране на научното знание и практически опит, което да ги прави достояние на научната и бизнес общественост.

 

Възможности за студентска мобилност

Предлагат се възможности за обмен на студенти по програмата Еразъм++ и факултети в страни в Европейския съюз и извън него, които работят в същата област.

Моята реализация

В резултат на обучението се постигат следните конкретни резултати:

 • овладяване на методиката и съвременния инструментариум за научно-практически изследвания и прилагането му при провеждане на реални изследвания;
 • осигуряване на задълбочени знания в областта на използването на съвременни специализирани програми анализ и изследването на механични и енергетични релсови транспортни системи;
 • достигане на висока научна квалификация в конкретната научна област с цел разкриване на тенденции в развитието на научната проблематика и дефиниране на нерешени научно-практически проблеми;
 • успешно провеждане на самостоятелни научни изследвания, систематизиране и критична оценка на научни тези, генериране на нови научни тези и идеи;
 • разработка на дисертационен труд, съдържащ значими научни резултати и използващ съвременни модели и методи на изследване.

Резултатите от докторската програма съответстват на потребностите на науката и обществената практика поради широкото навлизане на съвременни релсови транспортни средства и необходимостта от висококвалифицирани научни кадри по проблемите на проектирането на специализирани съоръжения, като и при изследването на специфични процеси в тези области.

В периода 2009-2016 г. докторанти са включвани в учебния процес: водене на упражнения, ръководство и рецензиране на дипломни работи. Участват активно при изпълнение на научно-изследователски проекти.

 

 

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство


Обучението се провежда на: Български; Английски;

Технически сътрудник:

Катедра Железопътна техника

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg