Специалност "Информатика"

Докторската програма Информатика от професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки дава възможност за провеждане на научна и научно-изследователска работа в областта на информатиката, софтуерните науки и информационните технологии.

Общи изисквания:

Завършилите докторската програма Информатика по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки с образователна и научна степен “доктор” следва:

 • Да притежават задълбочени знания в областта на информатиката и софтуерните науки;
 • Да умеят да боравят с научни трудове, включително на чужд език;
 • Да притежават аналитични умения за формулиране на проблеми, предложения за решения, обосновка на избор на подходи и методи;
 • Да притежават умения за проектиране на модели на софтуерни системи;

Да притежават умения за проектиране и разработване на софтуер с използване на съвременни програмни езици;

Квалификация на специалиста:

Притежателят на образователната и научна степен “доктор” по информатика и компютърни науки може да се реализира като:

 • Преподавател в университети, висши училища и др.
 • Специалист по проектиране и разработване на софтуер;
 • Консултант по проблеми на софтуерните науки и инженерство;
 • Научен работник в национални и международни проекти;
 • Експерт оценител на проекти в областта на информатиката, информационните технологии и компютърните науки;
 • Мениджър на фирми и компании, свързани с разработка на софтуерни приложения.

Условия за прием и обучение:

 1. Приемът и обучението на докторантите е в съответствие със законовите изисквания (ЗВО, ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни звания в ТУ-София).
 2. За ОНС “доктор” могат да кандидатстват лица, завършили ОКС “магистър” без възрастови ограничения;
 3. Срок за обучени в ОНС “доктор”:
 • 3 години за редовно обучение;
 • 4 години за задочно обучение;
 • 2 години на свободна подготовка.

Придобиването на ОНС “доктор” става след успешна публична защита на дисертационен труд.

Oбучението на докторантите в ТУ-София в редовна и задочна форма се осъществява съгласно индивидуален план (http://phd.tu-sofia.bg/university/10 ).  В рамките на докторската програма докторантите се подготвят теоретично и полагат изпит по следните дисциплини, включени в плана:

 • По научната специалност;
 • Поне по две теоретични дисциплини, свързани със специална подготовка в областта на тематиката на дисертацията;
 • По западен език по избор.

Формата на подготовка е:

 • Самостоятелна;
 • Посещение на лекции;
 • Участие в семинари;
 • Консултации с научния ръководител.   

 

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

4.6. Информатика и компютърни науки


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Информатика

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg