faculties_present_img

Центърът за развитие и квалификация

Центърът за развитие и квалификация (ЦРК) е обслужващо звено в системата на Техническия университет – София. Предмет на дейност на ЦРК е организиране и провеждане на платено обучение за придобиване на знания и умения в определена научна област, както и на допълнителна професионална квалификация. ЦРК може да извършва консултантска и други дейности, свързани с това обучение. Центъра може да провежда обучение по договор с частни лица, с фирми и ведомства. Формите на обучение в ЦРК са редовна, вечерна и дистанционна.  Нивото и качеството на обучението се гарантира чрез учебното съдържание и подбора на преподавателите по ред, установен в този правилник.

Центърът организира дейността си в квалификационни школи (КШ), които се формират за:
- група курсове от едно или близки професионални направления;
- дългосрочни международни и национални програми;
- дългосрочни специализирани курсове за корпоративни клиенти.

Организацията на обучението и съдържанието на учебния процес се уреждат с  учебни планове и учебни програми. Учебният план е основен документ, който определя целите, задачите, срока, вида и формата на обучение, наименованието и хорариума на изучаваните дисциплини и формите на контрол.  За всяка учебна дисциплина, включена в учебния план, се изработва учебна програма. В учебната програма задължително се посочват съдържанието на отделните теми, хорариумът и формите на учебната работа, поименно преподавателският състав, използваната литература. За повишаване на професионалната квалификация на специалисти могат да се предлагат учебни планове и програми за индивидуално и модулно обучение.Учебните планове и програми за обучение по договор с фирми и ведомства се съгласуват с възложителя от ръководителя на курса. Учебната документация, включваща учебни планове и учебни програми за провежданите курсове и дисциплини, се съхранява в канцелариите на ЦРК.

Специализант е този, който повишава квалификацията си по специализиран учебен план, без да придобива по-висока образователно квалификационна  степен или нова специалност.
За специализанти в  ЦРК се приемат лица със завършено средно или висше образование, признато в Република България, при спазване на утвърдените държавни изисквания. Записването на специализантите в ЦРК става с молба-образец, копие от диплома за средно или висше образование, две снимки и документ за внесена такса. Специализантите полагат изпитите си на сесии по определен график. Обучението завършва с разработване на заключителен проект или полагане на заключителни изпити. Защитата на заключителния проект или заключителните изпити се провежда пред изпитна комисия, назначена от директора на Центъра. На завършилите успешно обучението в ЦРК се издава удостоверение  или свидетелство за професионална квалификация.
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8
Блок: 2  Етаж: 5  Кабинет: 2500, 2523А, 2525, 2527 

Уеб страница:

http://crk.tu-sofia.bg/