Специалност "Автомобили, трактори и кари"

Обучението по докторска програма „АВТОМОБИЛИ, ТРАКТОРИ И КАРИ“ се обус­лавя от:

●  необходимост от възпроизвеждане на хабилитирания преподавателски състав докторска програма „АВТОМОБИЛИ, ТРАКТОРИ И КАРИ“  чрез повишаване на образователната и научна квалификация на млади асистенти и специалисти от страната;

●  наличие на потребност в завършващите ОКС “бакалавър” и “магистър” студенти за повишаване на образователния им ценз;

●  наличие във ФТ на висококвалифицирани хабилитирани преподаватели в широк спектър от специалности с интереси в актуални и перспективни научни и научно приложни области;

●  нарастващ интерес на фирми от производствения сектор към научно-приложни разработки, свър­зани с обектите на специалността.

Целта на обучението на докторантите по докторска програма „АВТОМОБИЛИ, ТРАКТОРИ И КАРИ“ в ОБУЧАВАЩОТО ЗВЕНО е насочена към:

а) повишаване квалификацията на обучаваните докторанти;

б) формирането им като висококвалифицирани преподаватели за ТУ-София;

в) изграждането им като компетентни, знаещи и можещи учени, готови да посрещнат предизвикател­ствата на съвременната индустрия и технологии.

Постигането на поставената цел е свързано с изпълнението на следните задачи:

а) спазване на законовите изисквания при обучението на докторанти;

б) обучението и консултирането на докторантите да се извършва от високо­квали­фицирани хабилити­рани преподаватели;

в) непрекъснато усъвършенстване и осъвременяване на материалната база за следване на световните стандарти в научната област;

г) прилагане на съвременните достижения в областта на информационните и комуникационни техно­логии за развойна дейност, анализ и обработка на информация и данни;

д) поддържане на непрекъснат контакт, близко взаимодействие и отговаряне на нарастващия интерес на фирми от областта към научно-приложни разработки, свързани с тематиката на докторската прог­рама.

Изискванията към подготовката на специалисти с образователна и научна степен “Доктор” по док­торска програма „АВТОМОБИЛИ, ТРАКТОРИ И КАРИ“ са:

●  да имат отлична подготовка и специфични познания в областта на  автомобилите, тракторите, карите и науките свързани с механиката;

●  да имат подготовка в областта на технологиите използващи CAD, CAM, CAE и програмни продукти LabVIEW и MATLAB;

●  да имат познания в съвременната измервателна техника;

●  задълбочено и творческо познаване и използване на литература в конкретната област, в която е формулирана темата на дисертацията;

●  изява на творческо мислене;

●  придобиване на високо ниво на умения, знания и квалификация за теоретична и/или експеримен­тална изследователска работа.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация


Обучението се провежда на: Български; Английски;

Технически сътрудник:

Катедра Двигатели, автомобилна техника и транспорт

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg