Специалност "Роботи и манипулатори"

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

РОБОТИ И МАНИПУЛАТОРИ”

 

В последните петнадесет години, роботиката продължи по-раншната си тенденция за интензивно развитие в света. Освен в промишлеността, роботите и манипулаторите намериха приложения във все повече и повече области, като например: медицината и обслужването на човека, екстремални външни среди (радиоактивни зони, морета, океаните, космос) и на още мн. др. места. Появиха се и първите персонални роботи, както и роботи за спортни игри и забавления.

Обединена Европа също върви в крак със световното развитие на тази област (виж например: < www.robotics-platform.eu.com > - ICT European Technology Platforms - European Robotics Platform – EUROP).

Все по малко хора желаят да извършват опасни за здравето дейности, да работят тежка физическа работа. Ето защо се наблюдава следната неприятна тенденция: цената на работната сила се увеличава непрекъснато, като на всеки 10 години приблизително, тя се удвоява. Изискванията към качеството на продукцията разширяват необходимостта от въвеждане на гъвкавата автоматизация, която непосредствено е свързана с приложението на роботите.

В Република България, както преди, така и след постигането на пълноправно членство в Европейския съюз, са поддържани традиции, свързани с развитието на роботиката.

Интердисциплинарното обучение по Роботика в България, отдавна има установени традиции, отдавна то е станало неразделна част от съвременната автоматика, информатика и мехатроника. Например, обучение за инженери в областта на роботиката, се води от 1980 г., главно в ТУ-София, което е в пълно съзвучие с идеите за приоритетното развитие на високотехнологичните паркове в Република България. В тази връзка, водеща в обучението по роботика сега се явява катедра “Автоматизация на електрозадвижванията” (АЕЗ) към Факултета по Автоматика на ТУ-София, в чиито състав е наследника на катедрата по „Робототехника”. Мотивацията на катедра АЕЗ да води обучение на докторанти по научната специалност “Роботи и манипулатори”, се определя и от някои исторически дадености, отчитащи развитието и утвърждаването на роботиката в България в края на 70-те и в началото на 80-те години на миналия век.

Научната специалност “Роботи и манипулатори”, си остава единствената научна специалност, която пряко съответства на обучението по ОНС “доктор” в областта на роботиката и робототехническите системи. Катедра АЕЗ на ФА, подпомогнати от някои други катедри, също от ФА, повече от петнадесет години успешно води обучение на докторанти и по научната специалност “Системи с изкуствен интелект”, която доразвива някои модерни страни на съвременната роботика, тъй като тези две научни области, в известна степен са концептуално и методологично свързани, и освен това, налага се често, те взаимно да се проникват и обогатяват.

Катедра АЕЗ, е важно учебно звено в системата на нашето висше образование, което, въпреки трудностите, продължава да обучава по Роботика в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”. В тази връзка, катедра АЕЗ, продължават да внасят своя важен принос в развитието на научната област „роботика и високо автоматизираните и роботизирани индустриални технологии и производствени системи”. Тя си е извоювала едно сравнително добро национално и в известна степен, международно признание, разполага с необходимите предпоставки като: опит, традиция, качествен хабилитиран научен потенциал, материална лабораторна база и пр., подходящи за обучението на докторанти в интердисциплинарната област на съвременната роботика.

Като отбелязахме по-горе, обучението и научноизследователската дейност в тази модерна област, имат дългогодишни традиции. Успехите се изразяват основно в реализацията в страната и чужбина на завършилите и трите степени на висше образование - ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”. Тези специалисти са търсени кадри, както в сферата на висшето образование, научно-изследователските институти на БАН (Институт по системно инженерство и роботика, Институт по механика, Институт по информационни и комуникационни технологии и др.) и така също, в промишлеността и частния бизнес. Научните разработки в областта на автоматиката и роботиката, са признати и приети от голям брой специалисти в България и други страни и са защитени с престижни научни публикации и патенти.

Проникването на роботиката в почти всички нови области на науката и техниката, обуславя необходимостта от създаването и внедряването на високо интелигентни и принципно нови роботи и робототехнически системи, предназначени за индустриални и не индустриални приложения. Ето защо, научната специалност „РОБОТИ И МАНИПУЛАТОРИ”, предоставя една наистина съвременна тематика за обучаване на докторанти в несъмнено актуалната, полезна и силно атрактивна научно-техническа област, наричана накратко с обобщаващото и емблематично име - „РОБОТИКА“.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Автоматизация на електрозадвижванията

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg