faculties_present_img

Специалност "Електротехнически материали и кабелна техника"

Характеристика докторска програма Електротехнически материали и кабелна техника

 

Обучението в Технически Университет-София (ТУ-София) по всички докторски програми, в т.ч. и по докторската програма „Електротехнически материали и кабелна техника“, се провежда строго регламентирано в изпълнение на изискванията на Закона за Висше Образование, Закона за Развитие на Академичния Състав в Република България, Правилника за приложение Закона за Развитие на Академичния Състав в Република България и нормативната база на ТУ-София, свързана с обучението на докторантите в ТУ-София, систематизирана в Приложение_1 на настоящия доклад-самооценка.

 

Обучението по докторска програма „Електротехнически материали и кабелна техника“  се обуславя от:

●  необходимост от възпроизвеждане на хабилитирания преподавателски състав за докторската програма „Електротехнически материали и кабелна техника“ чрез повишаване на образователната и научна квалификация на млади асистенти и специалисти от страната;

●  нарастващия интерес на фирми от производствения сектор към научно-приложни разработки, свър­зани с обектите на специалността.

Мотивите за разкриване на докторантури по научната специалност “Електротехнически материали и кабелна техника'' са:

 • необходимостта от възпроизвеждане на хабилитирания преподавателски състав по научната специалност “Електротехнически материали и кабелна техника'' чрез повишаване на образователната и научна квалификация на млади асистенти и специалисти от страната;
 • наличието на потребност в завършващите ОКС “Бакалавър” и “Магистър” студенти  за повишаване на образователния им ценз;
 • наличието в ЕФ на висококвалифицирани хабилитирани преподаватели в широк спектър от специалности с интереси в актуални и перспективни научни и научно-приложни области;
 • нарастващия интерес на фирми от производствения и обслужващ сектор към научно-приложни разработки, свързани с обектите на специалността.

 

Тези мотиви формират целите, които трябва да се постигнат при обучението на докторантите, а те са следните:

 • повишаване квалификацията на обучаваните докторанти;
 • подготовката им като висококвалифицирани специалисти за индустрията;
 • формирането им като висококвалифицирани преподаватели за ВУ;
 • изграждането им като компетентни, знаещи и можещи учени.

Постигането на тези цели е  възможно при успешното решаване на  следните задачи:

 • спазването на законовите изисквания при обучението;
 • обучението и консултирането на докторантите да се извършва от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели;
 • непрекъснато да се усъвършенства и осъвременява материалната база с цел интензифи­циране на изследователския процес;
 • прилагането на информационните технологии  за търсене, натрупване и обработка на информация и данни;
 • поддържането на здрава връзка, близко взаимодействие и отговор на нарастващия интерес на фирми от производствения и обслужващ сектор към научно-приложни разработки, свързани с обектите на специалността.

 

Изискванията към подготовката на специалисти с образователна и научна степен “Доктор” по док­торска програма „Електротехнически материали и кабелна техника“ са:

●  да имат отлична подготовка в областта на физиката и теоретичната електротехника;

●  да притежават специфични познания в областта на Електротехнически материали и кабелна техникате;

●  да имат познания в областта на електрофизични и електрохимичини явления;

●  да имат познания в областта на технологии за получаване на нови материали и покрития;

●  да имат познания в съвременната технологии за екструдиране на изолационна маса;

●  задълбочено и творческо познаване и използване на литература в конкретната област, в която е формулирана темата на дисертацията;

●  изява на творческо мислене;

●  придобиване на високо ниво на умения, знания и квалификация за теоретична и/или експеримен­тална изследователска работа.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Електроенергетика

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg