faculties_present_img

Специалност "Уреди и системи за аналитични измервания и за контрол на среди (вкл. на околната среда)"

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
„УРЕДИ И СИСТЕМИ ЗА АНАЛИТИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ЗА КОНТРОЛ НА СРЕДИ (ВКЛ. НА ОКОЛНАТА СРЕДА)“
Целта на обучението на докторантите по докторска програма „УРЕДИ И СИСТЕМИ ЗА АНАЛИТИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ЗА КОНТРОЛ НА СРЕДИ (ВКЛ. НА ОКОЛНАТА СРЕДА)“ в катедра „Електроизмервателна техника“ (ЕИТ) се основава на:
•    повишаване квалификацията на обучаваните докторанти;
•    подготовката им като висококвалифицирани специалисти за индустрията;
•    формирането им като висококвалифицирани преподаватели за ВУ;
•    изграждането им като компетентни, знаещи и можещи учени.
Постигането на тези цели е  възможно при успешното решаване на  следните Задачи:
•    спазване на законовите изисквания при обучението;
•    обучението и консултирането на докторантите да се извършва от хабилитирани преподаватели с високо ниво на професионална и научна квалификация;
•    непрекъснато да се усъвършенства и осъвременява материалната база с цел интензифициране на изследователския процес;
•    прилагане на информационните технологии за търсене, натрупване и обработка на информация и данни;
•    поддържане на здрава връзка, близко взаимодействие и отговаряне на нарастващия интерес на фирми от производствения и обслужващ сектор към научно-приложни разработки, свързани с обектите на специалността.
Основните направления, в които обобщено се развива обучението са:
-    Биосензорни системи и първични преобразуватели, разработка и приложение за измерване на величини в медицината, биотехнологията и екологията;
-    Проектиране на биосензори и системи за управление на биореактори;
-    Биоанализатори
-    Автоматизация на производството и компютърно интегрирани информационни системи за управление на производството;
-    Автоматизирани системи за управление на биопроцеси;
-    Информационни и експертни системи за измерване и обработка на медицински данни и сигнали;
-    Информационно-измервателни биосензорни системи;
-    Автоматизирани комплекси за аналитични измервания
-    Автоматизирани системи за управление на качеството на продукцията
Темите на докторантурите по докторската програма „УРЕДИ И СИСТЕМИ ЗА АНАЛИТИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ЗА КОНТРОЛ НА СРЕДИ (ВКЛ. НА ОКОЛНАТА СРЕДА)“ се определят от съвременните достижения в областта на аналитичните измервания и са съобразени с националните приоритети, свързани с развитие и разработване на нови методи и средства за количествен анализ на вещества.
В обучаващото звено във ФА има 9 специализирани лаборатории за обучение на докторанти. Теоретичните и експериментални изследвания по докторската програма „УРЕДИ И СИСТЕМИ ЗА АНАЛИТИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ЗА КОНТРОЛ НА СРЕДИ (ВКЛ. НА ОКОЛНАТА СРЕДА)“ се провеждат в лаборатории „Инженеринг на околната среда“, „Измерване на неелектрични величини“, „Уреди и системи за измерване и контрол“, „Метрология и контрол на качеството“, „Информационно-измервателни системи“, „Електрически измервания“ - 4.
Успешното развитие на специализацията „Информационно измервателна техника” към ФА, е допълнителна предпоставка за обучението по докторската програма „УРЕДИ И СИСТЕМИ ЗА АНАЛИТИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ЗА КОНТРОЛ НА СРЕДИ (ВКЛ. НА ОКОЛНАТА СРЕДА)“. Специализацията се основава на следните учебни курсове: 
● Интелигентни средства за измерване;
● Метрологично осигуряване;
● Метрологичен контрол и калибриране на средствата за измерване;
● Управление и контрол на качеството;
●Уреди и системи за измерване и контрол;
●Обработка и анализ на измервателна информация;
● Програмно осигуряване на средствата за измерване, Информационно измервателни системи;
● Измервателни преобразуватели на електрически величини,
● Измервания и изпитвания по електро- магнитна съвместимост, Измервания в екологията, медицината и биотехнологията, Измерване и контрол на параметрите на околната среда

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Електроизмервателна техника

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg