Специалност "Машинознание и машинни елементи"

Lorem ipsum

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство


Обучението се провежда на: Български;
Учебен план: VB_Individual_plan_for_PhD-02-1.pdf
Технически сътрудник:

Катедра Машиностроене и уредостроене

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg