faculties_present_img

Семестриални такси за учебната 2019/2020 - държавна поръчка

​​На основание Решение №233 на Министерския съвет на Република България от 25.04.2019 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти за учебната 2019/2020 г. съгласно заповед № 1451 / 03.06.2019 г.:
 
 

1. Такса за кандидатстване:

- Такси за кандидатстване за всеки изпит, в т.ч. и при възстановяване на студентски права
- Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторант

30 лв.
30 лв.

2. Семестриални такси за обучение на студенти по специалности „Публична администрация” и „Стопанско управление” за степени „професионален бакалавър”, „бакалавър” и „магистър след бакалавър”

- редовно обучение
- задочно обучение
- дистанционна ф-ма на обучение

175 лв.
140 лв.
140 лв.

3. Семестриални такси за обучение на студенти по специалност „Мениджмънт на алтернативния туризъм” за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”

- редовно обучение
- задочно обучение

175 лв.
140 лв.

4. Семестриални такси за обучение на студенти по специалност „Педагогика” за степени  „бакалавър” и „магистър след бакалавър”

- редовно обучение 260 лв.

5. Семестриални такси за обучение на студенти по специалност „Хранителни технологии” за степен „професионален бакалавър”

- редовно обучение 270 лв.

6. Семестриални такси за обучение на студенти за степени „професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър след средно” и „магистър след бакалавър” за всички останали специалности

- редовно обучение
- задочно обучение
- дистанционна ф-ма на обучение

350 лв.
215 лв.
215 лв.

7. Годишни такси за обучение на докторанти по специалности „Публична администрация” и „Стопанско управление”

- редовно обучение
- задочно обучение

720 лв.
360 лв.

8. Годишни такси за обучение на докторанти за всички останали специалности

- редовно обучение
- задочно обучение

860 лв.
430 лв.

9. Семестриални такси за обучение на чуждестранни студенти по чл.95, ал.7 ЗВО за степен  „бакалавър”, „магистър” и „магистър след бакалавър” на български и чужд език

- редовно обучение
- задочно обучение
- дистанционна ф-ма на обучение

1500 евро
750 евро
500 евро

10. Семестриални такси за Eзиков курс/Подготвително обучение на чуждестранни студенти/

- обучение на български език
- обучение на чужд език

1250 евро
1250 евро

11. Годишни такси за обучение за чуждестранни докторанти и специализанти

- редовно обучение
- задочно обучение
- езиков курс

3500 евро
2000 евро
2500 евро

​12. На основание Зап. №1596/18.05.2017г. т.7 на Ректора на ТУ - София

- за възстановяване на студентски права след отстраняване таксата е в размер

60 лв.

 

Докторантите в държавните висши училища се освобождават от заплащане на такси през последните две години на докторантурата.
Таксите, определени в евро, се заплащат в левовата равностойност по курса, определен от БНБ в деня на плащането.
Чуждестранните специализанти със срок на обучение, по-малък от една година, заплащат такси в намалени размери, определени от висшите училища в съответствие с правилниците им.
Студентите, докторантите и специализантите от държави членки на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, приети в ДВУ заплащат такси в посочения размер като български студенти и докторанти.