faculties_present_img

Специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление"

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“

Целта на обучението на докторантите по докторска програма „АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“ в катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“ (АНП) и катедра „Системи и управление“ (СУ) е насочена към:

а) повишаване квалификацията на обучаваните докторанти

б) подготовката им като висококвалифицирани специалисти за индустрията;

в) формирането им като висококвалифицирани преподаватели за ТУ-София;

г) изграждането им като компетентни, знаещи и можещи учени, готови да посрещнат предизвикателствата на съвременната индустрия и технологии.

Постигането на поставената цел е свързано с изпълнението на следните задачи:

а) спазване на законовите изисквания при обучението на докторанти;

б) обучението и консултирането на докторантите да се извършва от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели;

в) непрекъснато усъвършенстване и осъвременяване на материалната база за следване на световните стандарти в научната област;

г) прилагане на съвременните достижения в областта на информационните и комуникационни технологии за развойна дейност, анализ и обработка на информация и данни;

д) поддържане на непрекъснат контакт, близко взаимодействие и отговаряне на нарастващия интерес на фирми от областта към научно-приложни разработки, свързани с тематиката на докторската програма.

Изискванията към подготовката на специалисти с образователна и научна степен “Доктор” по докторска програма „АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“ са:

● да имат отлична подготовка в областта на информационни бази данни и системи;

● да имат отлична подготовка в областта на теорията на автоматичното управление;

● да притежават специфични познания в областта на средствата за автоматизация;

● да притежават специфични познания в областта на изследване на операциите и математическо оптимиране;

● да имат подготовка в областта на комуникационната техника и технологии;

● да имат познания в областта на информационните технологии;

● да имат познания в областта на разпределените системи за управление;

● задълбочено и творческо познаване и използване на литература в конкретната област, в която е формулирана темата на дисертацията;

● изява на творческо мислене;

● придобиване на високо ниво на умения, знания и квалификация за теоретична и/или експериментална изследователска работа.

Във Факултет Автоматика (ФА), катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“ (АНП) и катедра „Системи и управление“ като ОБУЧАВАЩОТО ЗВЕНО има дванадесет специализирани лаборатории по „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, оборудвани със специфични технически средства където успешно могат да бъдат обучавани докторанти по докторска програма „АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“. Изследванията на докторантите се извършват в лаборатории „Управление на процеси и системи“, „Технически средства и автоматизация на технологични процеси“, „Логическо управление на процеси“, „Оптимизация на системи“, „Ферментационни технологии и автоматично управление на биотехнологични процеси“, „Системен анализ и проектиране“ (ФА, АНП) и „Микропроцесорни системи за управление“, „Моделиране и симулиране на процеси и системи”, “Съвременни системи за управление”, „Вградени системи за управление”, „Индустриални системи за управление на фирмата Schneider Electric”, „Промишлени системи за управление на фирмата Siemens” (ФА, СУ).

ТУ- София, ФА е учебното заведение в България, което може да осигури обучение на докторанти по докторска програма „АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“, което да е в съответствие с европейските изисквания по отношение на типа на изследванията:

● теоретични и експериментални;

● с инженерен характер.

Темите, по които се обучават докторантите по тази програма, са актуални и се определят от националните приоритети в конкретната научно-изследователска област, а именно: развитие на методи и средства за изследване и усъвършенстване на системи и средства за автоматично управление и обработка на информация.

Основните направления, в които обобщено се развива обучението са:

● Теория на автоматичното управление и регулиране;

● Анализ, моделиране и оптимизация на динамични системи;

● Автоматизация на технологични процеси и технически средства за автоматизация в индустрията и в нематериалната сфера;

● Автоматизирани системи за производството и компютърно интегрирани информационни системи за управление;

● Методи и алгоритми за аналитичен синтез на системи със зададено качество; методи за анализ на качеството на индустриални системи за управление;

● Проектиране на системи за автоматизация на индустриални обекти и системи за автоматизация на процеси в нематериалната сфера;

● Методи и алгоритми за информационна сигурност в автоматизираните системи;

● Човешкият фактор в автоматизираните системи за обработка на информация и управление;

● Проектиране на технически средства за изграждане на автоматизирани системи за управление;

● Информационни системи за управление на качеството:

Допълнителни мотиви за обучението на докторанти по докторска програма „АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ” във ФА на ТУ-София е и успешното развитие на специализациите по „Индустриална и управляваща техника (ИУТ)“ (АНП) и „Системи и управление (СУ)” (СУ) към ФА, които се основават на съвременните учебни курсове:

● Комуникационни системи в интегрираните производства;

● Интелигентни системи за управление;

● Изследване на операциите;

● Технически средства за автоматизация;

● Приложни методи за управление;

● Промишлени и многосвързани системи за автоматизация;

● Автоматно управление;

● Автоматизация на технологични процеси;

● Размито управление и невронни мрежи;

● Системно проектиране;

● Системен анализ и стратегическо управление;

● Фрактално управление, за ИУТ

● Програмиране и изролзване на компютри;

● Теория на управлението - 1;

● Теория на управлението - 2;

● Микропроцесорна техника;

● Обработка на данни и сигнали;

● Идентификация на системи;

● Многомерни системи за управление;

● Нелинейни системи за управление;

● Логическо управление на процеси и системи;

● Цифрови регулатори и промишлени средства за управление;

● Вградени системи;

● Робастно и оптимално управление;

● Цифрова обработка на сигнали;

● Цифрово оценяване и филтрация;

● Управление на дискретно-събитийни системи;

● Оптимизация и избор на решения, за СУ,

както и курсове, четени пред други факултети:

● Asservissement et régulation continue;

● Asservissement et régulation échantillonnée;

● Elements of industrial automation;

● Control engineering;

● Mess- und Regelungstechnik, за ИУТ и:

● Теория на автоматичното регулиране;

● Теория на автоматичното управление;

● Control Theory – Part 1;

● Control Theory – Part 2;

● Control Theory 2, за СУ.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Автоматизация на непрекъснатите производства

Технически сътрудник:

Катедра Системи и управление

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg