Специалност "Машинознание и машинни елементи"

Докторската програма по „Машинознание и машинни елементи“ е образователна и научна степен от трето ниво. Тя включва индивидуално обучение и научноизследователска работа по актуални научно-приложни задачи в областта на машинознанието и машинните елементи. Обучението обхваща моделиране, симулации и провеждане на експериментални изследвания с машинни елементи и възли.

Темите за дисертациите се възлагат най-често от индустриални предприятия и се внедряват в реалното производство.

Повечето от докторантите провеждат практики във водещи български и международни научно-изследователски организации.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Машинни елементи и неметални конструкции

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg