Специалност "Пътни и строителни машини"

Главните цели на обучението на докторанти по докторска програма „Пътни и строителни машини“, реализирана съответно в катедра „Инженерна логистика подемно-транспортна и строителна техника“ (ИЛПТСТ), обхващат следните по-важни особености:

 • подготовка на докторантите като специалисти с много висока квалификация и потенциална реализация в индустрията;
 • подготовка на докторантите за работа и реализация в академична среда – технически университети и висши училища;
 • подготовка на докторантите за работа по изследователски и научно-изследователски проекти.

Постигането на тези цели е възможно при успешното решаване на следните основни задачи:

 • обучението на докторантите се осъществява от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели;
 • използване на усъвършенствана материална база за обучение на докторанти – обучението се реализира в учебни и изследователски лаборатории, снабдени със съвременни експериментални платформи и стендове;
 • прилагане на съвременни информационни технологии за генериране и обработване на информационни масиви и големи данни („big data);

Основните направления, по които се развива обучението на докторантите обучавани по докторска програма „Пътни и строителни машини” са следните:

 • симулационно моделиране, изследване и оптимизиране структурите на пътно-строителна техника;
 • механизация и автоматизация на строителни процеси и логистика;
 • еко-техника и еко-технологии;
 • строителна и еко-логистика;
 • автоматизирани системи за обработка на информация и генериране на решения;
 • строителни роботи, манипулатори и роботизирани системи;
 • интелигентни системи за диагностика и реализация на „вечна” експлоатационна надеждност в пътно-строителната техника;
 • икономическото оценяване и стопанското управление на строително-технологични комплекси.

Темите на докторантурите по докторската програма „Пътни и строителни машини “ се определят от съвременните достижения в областта на пътно-строителната техника, автоматизираните системи за обработка на информация и генериране на решения, симулационното моделиране, роботиката, интелигентните системи за диагностика и реализация на експлоатационна надеждност в пътно-строителната техника и много други - реализирани както в теоретичен, така и практически аспект, като темите съответно са съобразени и с развитието на националните и европейските приоритети в индустрията, и то главно в областта на индустриалните системи от 4-то поколение (т.нар., Industry 4.0 Systems). 

Предпоставките за реализация на докторската програма „Пътни и строителни машини“ се съдържат и в успешното обучение и развитие на бакалавърските специалности „Инженерна логистика” и „Машиностроене”, както и на магистърските специалности „Машиностроене и уредостроене” и „Инженерна логистика”, реализирани съответно в Машиностроителния факултет (МФ), на ТУ - София.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Инженерна логистика, подемно-транспортна и строителна техника

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg