faculties_present_img

Специалност "Термични и ядрени електрически централи"

Дисертационните теми основно за свързани с обекти, системи и съоръжения в областта на ТЕЦ и ЯЕЦ и в болшинството случаи са продиктувани от нуждите на практиката. По този начин докторантите при катедра „Топло и ядрена енергетика” разработват необходими за производството проблеми, които се посрещат добре при внедряването им в промишлеността. Отзиви за научния и практическия принос на дисертационните трудове са получавани не само от наши институти и промишлени предприятия, но и от водещи научни организации и фирми в чужбина.

Разработените дисертационни теми засягат различни изследователски аспекти на ТЕЦ и ЯЕЦ като например:
•    ”Математическо моделиране на аварийни процеси в съвременни ЯЕЦ с реактори тип ВВЕР”;
•    ”Моделиране на надеждност на ТЕЦ”;
•    ”Моделиране и анализ на вътрешно наводнение в ЯЕЦ с реактори ВВЕР”;
•    ”Моделни изследвания на пещните процеси на енергийни парогенератори”;
•    ”Оценка на възможностите за прилагане на когенерационни инсталации в сградния фонд”;
•     “Оптимален режим на работа на топлоснабдителни системи”;
•    ”Изследване на работата на сяроочистващи инсталации за котли изгарящи лигнитни въглища”;

Тези теми съответстват на съвременните тенденции в развитието на  системите и съоръженията в ТЕЦ и ЯЕЦ. 

 

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.4. Енергетика


Обучението се провежда на: Български; Английски;

Технически сътрудник:

Катедра Топлоенергетика и ядрена енергетика

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg