faculties_present_img

Административни услуги

Считано от 31.10.2016 г. при извършване на административни услуги за лица, които не са студенти и при други дейности, свързани с учебния процес, се събира такси в ЛЕВА както следва:

1. За издаване на академична справка:
- на завършилите или напуснали ТУ до преди 5 години
- на завършили или напуснали ТУ от преди 5 до преди 10 години
- на действащи и прекъснали студенти за студ. бригада

50
100
50

2. Служебна бележка за среден успех (§ 4д. т.4 от Допълнителни разоредби на ЗВО)

10

3. Служебна бележка за Национално осигурителен институт

30

4. Диплома - дубликат, Европейско дипломно приложение – дубликат (унищожени или загубени)

200

5. Справки (бележки за степен "магистър", удостоверение за бивши докторанти и др.) свързани с учебен процес

30

6. Документ за резултатите от кандидатстудентски конкурсен изпит

30

7. Възстановяване на студентски права след отстраняване със заповед на ректора на ТУ:

-за отстранени до преди 5 години    

-за отстранени  от преди 5 години до преди 10 години


60+сем.такса

300+сем.такса

8. Преместване:
- преместване в друго учебно заведение  
- преместване в друга специалност  в ТУ-София
- преместване в ТУ – София  от друго учебно заведение 
                                                      

200
30
30

9. Свидетелство - дубликат (унищожено или загубено)
-всеки втори екземпляр на оригиналния документ

40
10

10. Експресно издаване на свидетелство - за 5 работни дни
-всеки втори екземпляр на оригиналния документ

60
10

11. Студентска карта - дубликат (унищожено или загубено)

10

12. Студентска книжка - дубликат  (унищожено или загубено)

20

13. Справка за истинност на диплома

60

14. Издаване на документ за виза (от Студентски общежития)

20

15.Издаване на удостоверение за завършена ОКС до  1995 г.

25

16.Разрешение за прекъсване на учебната година поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет /към датата на плащане/ 1 сем. такса
17.Признаване на степен на висше образование придобито в чужбина с цел продължаване на обучението в ТУ-София. 300 лв.
18. Такса за явяване на езиков изпит за платена форма на обучение 50 лв.
 

Административните услуги по т.1 и т.2 са безплатни за:

  • завършилите ТУ-София, на които към момента на поискване на услугата не е издадена диплома.
  • за програма „Учене през целия живот"
  • мобилност по секторна програма „ЕРАЗЪМ";
  • за конкурси за отпускане на правителствени стипендии за обучение чрез МОН;
  • за други академични стипендии чрез университета;
  • за студентки с деца под 6 /шест/ годишна възраст;
     

Ректорът може да редуцира или отмени такса за административна услуга по чл.90 от ЗВО.